Teknik i förskolan – att motverka traditionella könsroller: En aktionsforskningsstudie

Forfatter
Boström, J.
Kilde
Akademisk avhandling. Linköpings universitet.
År
2018

Formål

Denne studien har som formål å utforske hvordan kjønnsroller påvirker små barns muligheter til å utvikle interesse for og ferdigheter innen teknologi. Dette blir gjort ved hjelp av aksjonsforskning. Studien søker svar på følgende spørsmål:

  1. Hva slags didaktiske resonnementer blir tydelige i planleggingen og evalueringen av aktiviteter relatert til teknologi og kjønn i barnehagen?
  2. Hvilke utfordringer og muligheter finnes i barnehagens arbeid med kjønn og teknologi?

Resultat

Studien viser at utviklingen av kjønnsbevisst teknologiundervisning i barnehagen er en veldig kompleks og mangefasettert oppgave. Barnehagen, og barnehagelærerne, skal kunne hjelpe barna til å utvikle teknologisk bevissthet og interesse i teknologi uten å være hemmet av tradisjonelle kjønnsperspektiv. Men, som tidligere forskning har vist, er læreres forventninger til barnas adferd og fritidsinteresser kjønna og reflekterer historisk utviklede kjønnsroller i forhold til teknologi.

Som denne studien viser, er det en reell risiko for at barnehagelærere på den ene siden fokuserer på gutter og jenter som homogene grupper, der et enkeltindivid blir representativt for hele gruppen. På den annen side er det en fare for å gå glipp av kjønnsstrukturer dersom innstillingen er at kjønn ikke spiller noen rolle for behandlingen av barna i det hele tatt og at barna automatisk kan utøve kjønnsnøytrale roller.

I denne studien var pedagogiske samtaler viktige for at lærerne skulle få mulighet til å reflektere over sine egne forforståelser. Men slike samtaler så ikke ut til å være nok, det var også viktig for lærerne å få muligheten til å se og reflektere over hvordan de faktisk interagerte med barna i de teknologiske aktivitetene. Kun da begynte lærerne å virkelig stille spørsmål ved sine forforståelser og å diskutere nye former for samhandling. 

Design

De to barnehagene som deltok i studien, hadde uttrykt et ønske om å jobbe med denne tematikken. Gjennom aksjonsforskningsdesignet samarbeidet barnehagene og forskeren om å utforske forskningsspørsmålet. Det empiriske materialet besto av om lag 24 timer med videoopptak.

Referanser

Boström, J. (2018). "Teknik i förskolan – att motverka traditionella könsroller: En aktionsforskningsstudie". Akademisk avhandling. Linköpings universitet.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt