Preschool children's Collaborative Science Learning Scaffolded by Tablets

Forfatter
Fridberg, M., Thulin, S. & Redfors, A.
År
2018

Formål

Gjennom å beskrive et læringsprosjekt i en barnehage vil studien utvide forståelsen av hvordan nye typer teknologier, som bruk av nettbrett, kan brukes i barnehagen til å styrke utforskende og deltakende undervisning av vitenskapelige fenomener. Potensialet nettbrett kan ha for å styrke læring, der barna selv får rom til å utforske og reflektere, blir studert gjennom en analyse av aktiviteter der barnehagebarn lærer om vannets ulike faser. Som en del av læringen får barna lage tidshopp-fotografier (timelapse photography) og stop-motion-animasjoner (slowmation movies) ved hjelp av nettbrett. De to forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan kommuniserer små barn når de jobber med vannets ulike tilstander? 2) Blir denne kommunikasjonen påvirket av ulike læringskontekster og bruk av nettbrett?

Resultat

Resultatet viser at læringskontekster der barna selv fikk være aktive under eksperimenteringen med vann, og i tillegg fikk gjenoppleve eksperimentene ved å se tidshopp-filmer eller selv produsere slowmation-animasjoner, frembrakte mer avanserte refleksjoner rundt det naturfaglige temaet. I tillegg var barna mer kreative og aktive i problemløsning. Studien konkluderer med at denne type læringsprosess, fellesdiskusjoner fulgt av eksperimenter og produksjon av animasjoner, et fruktbar i arbeidet med barnehagebarn og naturvitenskap. 

Design

Det empiriske materialet i studien kommer fra lyd- og videoopptak av åtte ulike læringsaktiviteter i en barnehage i Sverige. En gruppe på ni barn (fra 3 til 6 år) og læreren deres ble observert mens de var i gang med et prosjekt som utforsket vannets ulike faser (smelte/fryse og fordampe/kondensere). En typisk aktivitetsøkt startet med en gruppediskusjon, før barna og læreren sammen utførte et eksperiment for å få vannet i en ny fase. Etterpå fikk elevene se tidshopp-film av den samme endringen og de laget selv slowmation-animasjoner ved hjelp av lego eller playdough. Barnas kommunikasjon under aktivitetene ble tatt opp og deretter analysert av forskerne. 

Referanser

Fridberg, M., Thulin, S. & Redfors, A. (2018). "Preschool children's Collaborative Science Learning Scaffolded by Tablets". Research in Science Education, 48(5):1007-1026.

Oppdragsgiver

Högskolan Kristianstad, Sverige