‘Sometimes we have to clash’: how preschool teachers in Sweden engage with dilemmas arising from cultural diversity and value differences.

Forfatter
Anderstaf, S., Lecusay, R., Nilsson, M.
År
2021

Formål

Studien utforsker hvordan barnehagelærere i Sverige håndterer utfordringer knyttet til kultur og mangfold, spesielt spenninger som oppstår som følge av ulike perspektiver, både mellom de ansatte, men også med barna de jobber med og barnas foreldre eller omsorgspersoner. Målet med studien er å få mer kunnskap om hvordan man best tilpasser pedagogikken i barnehagen for å imøtekomme det økende mangfoldet i samfunnet.

Resultat

Gjennom analysen av fokusgruppeintervjuene identifiserte forskerne tre hovedtemaer: (1) Barnehagelærerens ønske om å unngå konflikter og at barnehagen skal være et fredelig sted, (2) Kultur som en barriere og mulighet for å håndtere dilemmaer, (3) Å engasjere seg i konflikter som en måte å utvikle barnehagelæreryrket på. I intervjuene reflekterte barnehagelærerne kritisk over egne normer, adferd og fordommer, og i denne prosessen med kollektiv selvrefleksjon konkluderte de med at konflikter av og til kan være nødvendige for å skape en tilstrekkelig sårbarhet mellom dem og foreldrene, slik at de kan anerkjenne hverandres perspektiver og ulikheter.

Design

Forskerne utførte fokusgruppeintervjuer med elleve barnehagelærere. Studiedeltagerne jobbet i seks svenske barnehager der nesten 70% av barna var nyankomne innvandrere eller hadde foreldre eller omsorgspersoner som var født i et annet land enn Sverige. Intervjudataene ble analysert med bruk av tematisk analyse.

Referanser

Anderstaf, S., Lecusay, R., & Nilsson, M. (2021). “‘Sometimes we have to clash’: how preschool teachers in Sweden engage with dilemmas arising from cultural diversity and value differences”. Intercultural education, 32(3):296-310.