Early second language learners, staff responsiveness and child engagement in the Swedish preschool context in relation to child behaviour characteristics and staffing.

Forfatter
Finnman, J., Danielsson, H., Sjöman, M., Granlund, M., Almqvist, L.
År
2021

Formål

Studien undersøker forholdet mellom barnehagebarns engasjement og personalets reaksjonsevne og hvordan barnets alder, barnets problemer med atferd og følelser, barnegruppestørrelsen og forholdet mellom barn og ansatte påvirker barnets engasjement og personalets respons. Et annet mål var å undersøke om disse relasjonene var forskjellige mellom barn som hadde svensk som andrespråk (L2-barn) og barn som hadde svensk som morsmål (L1-barn).

Studien hadde følgende hypoteser, som ble testet i en toveis-modell:

  1. Forholdet mellom barn og ansatte vil ha en positiv effekt på personalets reaksjonsevne.
  2. Gruppestørrelse vil ha en positiv effekt på personalets reaksjonsevne.
  3. Personalets reaksjonsevne og barns engasjement vil ha en positiv effekt på hverandre.
  4. Problemer med atferd og følelser vil ha en negativ effekt på henholdsvis barns engasjement og personalets reaksjonsevne.
  5. Emosjonelle symptomer vil ha en negativ effekt på henholdsvis barns engasjement og personalets reaksjonsevne.
  6. Barnets alder har en positiv effekt på henholdsvis barnets engasjement og personalets reaksjonsevne.
  7. Forholdet mellom veiene i modellen varierer ut fra hvordan barnets alder og personalets reaksjonsevne påvirker barnets engasjement i de to ulike gruppene av barn.

Resultat

Resultatene viser at når barn viser interesse og engasjement i aktiviteter, er de voksne mer sannsynlig å gi oppmerksomhet og svare på dem. Men barn med hyperaktivitet eller følelsesmessige problemer får ikke alltid like mye oppmerksomhet. Eldre barn er ofte mer engasjerte enn yngre, og dette påvirker hvordan de voksne responderer. Når det er mange barn som ikke snakker godt norsk i en gruppe, kan det være vanskeligere for de voksne å gi oppmerksomhet til alle.

Design

Dataene fra denne studien stammer fra en longitudinell studie i svenske barnehager. I den longitudinelle studien ble barna fulgt i to år, med tre omganger av datainnsamling. Datainnsamlingen ble gjort i 31 barnehager i en stor kommune (>200 000), fire mellomstore (50 000–200 000), og en liten kommune (<50 000) og inkluderte 611 barnehageansatte og 832 barn (424 gutter) fra seks kommuner i Sverige. Aldersspennet var mellom 13 og 71 måneder. Barnets engasjement ble målt med spørreundersøkelsen Child Engagement Questionnaire. Personalets responssevne ble målt med spørreundersøkelsen utviklet av Granlund og Olsson.

Referanser

Finnman, J., Danielsson, H., Sjöman, M., Granlund, M., & Almqvist, L. (2021). “Early second language learners, staff responsiveness and child engagement in the Swedish preschool context in relation to child behaviour characteristics and staffing”. I Frontiers in Education (Vol. 6, s. 627581). Frontiers Media SA.