Yrkesgruppers anspråk på arbetet med barn i behov av särskilt stöd: En studie av jurisdiktion, arbetsfördelning och professionellt arbete i förskolan.

Forfatter
Gäreskog, P.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan arbeidsfordelingen mellom barnehagelærere og spesialpedagoger blir beskrevet når det gjelder barn som trenger spesiell støtte. Mer spesifikt ser den på hvilken yrkesgruppe som tar ansvar for, eller "kontrollerer", arbeidet med disse barna. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvilken yrkesgruppe tar ansvar for å formulere problemer ifølge barnehagelærerne? 2) Hvilken yrkesgruppe tar ansvar for å diskutere problemer ifølge barnehagelærerne? 3) Hvilken yrkesgruppe tar ansvar for å håndtere problemer ifølge barnehagelærerne?

Resultat

Resultatene viser at det er uklart hvem som har kontroll over behandlingen av barn som trenger spesiell støtte - barnehagelærere eller spesialpedagoger. Spesialpedagogene ser ut til å ha sterk kontroll og ekspertkunnskap om barnas opplevde mangler, noe som kan føre til at barnehagelærere trekker seg fra ansvaret for disse barna. En annen konklusjon er at barnehagelærere trenger å styrkes i sine profesjonelle roller. Økt kunnskap om spesialpedagogikk kan gjøre dem tryggere i sine profesjonelle roller, slik at de bedre kan møte alle barns behov i barnehagen.

Design

Datamaterialet består av semistrukturerte intervjuer med femten barnehagelærere fra femten svenske barnehager. Barnehagelærerne hadde ulike typer kompetanseutdanning i tillegg til barnehagelærerutdanning, for eksempel i matematikk, bruk av digitale verktøy, språk, spesialpedagogikk og/eller flerspråklighet.

Referanser

Gäreskog, P. (2021). "Yrkesgruppers anspråk på arbetet med barn i behov av särskilt stöd: En studie av jurisdiktion, arbetsfördelning och professionellt arbete i förskolan". Educare, 2021(4):29-53.