Feeling valued and adding value: A participatory action research project on co-creating practices of social inclusion in kindergartens and communities.

Forfatter
Heimburg, D. V., Langås, S. V., Ytterhus, B.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan deltakende aksjonsforskning (Participatory Action Research, PAR) kan være et verktøy for transformative praksiser i et lokalsamfunn, der barnehager pekes ut som møteplass for å anerkjenne sosial inkludering som en felles verdi. Forskningsspørsmålet er: Hvilke erfaringer gjør foreldre, barnehageansatte og lokalsamfunn seg om deltakende aksjonsforskning når de bruker sosial inkludering for å støtte opp om velvære?

Resultat

Gjennom aksjonsforskningsprosessen ser det ut til at foreldre, barnehageansatte, medlemmer i lokalsamfunnet og beslutningstakere fant kreative måter å jobbe sammen om inkludering og trivsel. De samarbeidet om å formulere inkludering og trivsel som viktige verdier i samfunnet. Resultatene viser at lokale aktører kan spille en viktig rolle i å skape inkluderende og sosiale systemer som tar ansvar for velvære for alle.

Design

Et kvalitativt, deltakende aksjonsforskningsprosjekt ble utført i en norsk kommune som en
integrert del av kommunens lokale folkehelsearbeid. Studien involverte et bredt spekter av deltakere og beslutningstakere i tre barnehager og lokalsamfunnet rundt. Sammen utforsket deltakerne mulighetene for sosial inkludering og velvære gjennom refleksjon og handling. Det ble gjennomført 69 intervjuer med foreldre og barnehageansatte. Forskerne brukte refleksiv tematisk analyse for å finne mønstre og temaer i dataene.

Referanser

Heimburg, D. V., Langås, S. V., & Ytterhus, B. (2021). “Feeling valued and adding value: A participatory action research project on co-creating practices of social inclusion in kindergartens and communities”. Frontiers in public health, 9:604796.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet, Norge