Physical activity in light of affordances in outdoor environments: qualitative observation studies of 3-5 years olds in kindergarten

Forfatter
Bjørgen, K.
Kilde
SpringerPlus 5:950
År
2016
ISBN
29324065

Formål

Formålet med studien er å undersøke forholdet mellom 3–5-åringers fysiske aktivitetsnivå og de fysiske og sosiale handlingsmulighetene (affordances) i forskjellige utemiljøer i barnehagen.

Resultat

Resultatene viser at både fysiske og sosiale handlingsmuligheter i de forskjellige utemiljøene i barnehagen påvirker barnas fysiske aktivitetsnivå. Barnas aktivitetsnivå er høyere når de er på utflukter i naturen, enn når de leker på lekeplassen. Elementer i utemiljøer som påvirker barnas aktivitetsnivå positivt, er blant annet fleksible materialer, muligheter for forskjellige typer lek, fysiske muligheter til å ha sosial kontakt og sanselige stimuli. Ifølge forfatteren var barnas aktivitetsnivå relativt lavt under fri lek. Når barna ble invitert med i en fysisk aktivitet av andre barn, eller når barnehagelæreren veiledet dem i en fysisk aktivitet, steg aktivitetsnivået. Forskeren peker på at faktorer som sosiale relasjoner, støtte, invitasjoner til lek og så videre kan bidra til et høyt fysisk aktivitetsnivå blant barn i barnehagen.

Design

Studien undersøker to forskjellige utemiljøer (utflukter i naturen og en utendørs lekeplass) i én barnehage og knytter disse til barnas fysiske aktivitetsnivå. Barna kategoriseres på bakgrunn av forskjellige nivåer av fysisk aktivitet. Det empiriske materialet er basert på videoopptak og observasjoner av i alt 24 barn. Antall barn varierte imidlertid på grunn av sykdom, og hvilke grupper som ble observert, varierte også ettersom barna ble delt inn i aldersgrupper da de skulle på utflukter i naturen. Forskeren observerte og gjorde videoopptak av barnas fysiske aktivitet uten noen form for intervensjon. Observasjoner fra seks av i alt tjue dager med observasjoner ble valgt ut til videre undersøkelse. Datamaterialet ble transkribert, kodet tematisk og analysert med utgangspunkt i barnas fysiske aktivitetsnivå.

Referanser

Bjørgen, K. (2016). Physical activity in light of affordances in outdoor environments: qualitative observation studies of 3-5 years olds in kindergarten. SpringerPlus 5:950. DOI: 10.1186/s40064-016-2565-y

Bjørgen, K. & Svendsen, B. (2015). Kindergarten practitioners’ experience of promoting children’s involvement in and enjoyment of physically active play: Does the contagion of physical energy affect physically active play? Contemporary Issues in Early Childhood 16(3), 257-271.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt