Interaction processes as a mediating factor between children’s externalized behavior difficulties and engagement in preschool

Forfatter
Sjöman, M., Granlund, M., & Almqvist, L.
Kilde
Early Child Development and Care 186, 1649-1663.
År
2016
ISBN
27392535

Formål

Formålet med studien er å undersøke om barns samspill med venner og medarbeidere i barnehagen påvirker forholdet mellom barnas eksternaliserte atferdsvansker og barnas engasjement i barnehagen. Eksternaliserte atferdsvansker (externalized behaviour difficulties) skal her forstås som hyperaktivitet og atferdsproblemer (conduct problems) hos barn. Med engasjement (engagement) menes den tiden barnet bruker på å være sosialt engasjert med barn og voksne i en aktivitet.

Resultat

Resultatene indikerer at barn som viste hyperaktiv atferd, også viste begrenset engasjement i barnehagen. De ble møtt med mindre lydhørhet fra medarbeiderne og deltok i mindre positivt samspill med jevnaldrende. Ifølge forfatterne er en mulig forklaring på dette at sosialt samspill og engasjement krever at barnet er i stand til å regulere seg selv. Forfatterne mener at samspillet mellom et barn med hyperaktive trekk og andre barn og medarbeidere i barnehagen påvirkes av hvordan barnet møtes. Forfatterne understreker at det er viktig at et barn med hyperaktive trekk møtes på en måte som støtter barnet, slik at det kan delta i et positivt sosialt samspill. De understreker også at resultatene ikke viser at hyperaktivitet har noen direkte innvirkning på barnas sjanser til å bli engasjert i barnehagens aktiviteter, men at det er en indirekte sammenheng mellom hyperaktivitet og engasjement som går gjennom det sosiale samspillet med medarbeidere og jevnaldrende.

Design

I alt deltok 663 barn (340 gutter og 323 jenter) i alderen 18–71 måneder fra 81 barnehager i seks kommuner. Studien omfattet både barn som formelt hadde behov for spesialstøtte, og barn som ikke hadde det. Barnehagemedarbeiderne fylte ut et spørreskjema som primært fokuserte på barnas engasjement og atferdsvansker. Spørreskjemaet rettet også oppmerksomheten mot barnas sosiale samspill i barnehagen, som inkluderte medarbeidernes lydhørhet overfor barnet (teacher’s responsiveness) og barnets samspill med jevnaldrende (peer interaction).

Referanser

Sjöman, M., Granlund, M., & Almqvist, L. (2016). Interaction processes as a mediating factor between children’s externalized behavior difficulties and engagement in preschool. Early Child Development and Care 186, 1649-1663.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt