The Relationship between Classroom Quality-Related Variables and Engagement Levels in Swedish Preschool Classrooms: A Longitudinal Study

Forfatter
Castro, S., Granlund, M., & Almqvist, L.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 122-135.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke forholdet mellom barnehagekvalitet (classroom quality) og barns engasjement (engagement levels) i svenske barnehager. Barnehagekvaliteten og barnas engasjement vurderes ut fra det såkalte CLASS-skjemaet (Classroom Assessment Scoring System). Det vil si at kvaliteten på aktivitetene og samspillet som finner sted i barnegruppen eller avdelingen, måles ved hjelp av dette observasjonsverktøyet. CLASS-systemet er delt inn i tre overordnede domener: (1) emosjonell støtte (emotional support), herunder klimaet i gruppen, og barnehagelærerens lydhørhet overfor og hensyntaken til barnas perspektiver, (2) organisering av barnegruppen (classroom organisation), for eksempel atferdsreguleringssystemer, rutiner og variasjon og struktur i læringsinnhold, og (3) læringsstøtte (instructional support), for eksempel begrepsutvikling, tilbakemeldinger og språkbruk.

Barnas engasjement vurderes på gruppenivå ved å observere for eksempel barnas fokus og deltakelse i forskjellige aktiviteter, barnas kontakt med andre barn og barnas lyst til å leke med de materialene som er tilgjengelige i miljøet.

Forfatterne undersøker følgende forskningsspørsmål: Hvilke endringer ser man i den emosjonelle støtten, organiseringen av barnegruppen, læringsstøtten og barnas engasjement over tid? På hvilken måte kan den emosjonelle støtten, organiseringen av barnegruppen og læringsstøtten forutsi barnegruppens engasjement over tid? Hva karakteriserer de mønstrene som kommer til syne når det gjelder engasjement og barnehagekvalitet?

 

Resultat

Ifølge forfatterne er den emosjonelle støtten, organiseringen av barnegruppen og læringsstøtten generelt høy i de observerte barnehagegruppene, og det samme gjelder barnas engasjement. Resultatene viser imidlertid at nivået for de tre domenene – emosjonell støtte, organisering av barnegruppen og læringsstøtte – stiger over tid, mens barnas engasjement holder seg stabilt. Dette kan ifølge forfatterne skyldes at barnas engasjement generelt er høyt. Analysen viser videre at emosjonell støtte er den sterkeste indikatoren når det gjelder å forutsi barns engasjement over tid. Ifølge forfatterne indikerer resultatene at svenske barnehager generelt holder høy kvalitet, særlig når det gjelder barnehagelærernes emosjonelle støtte til barna, noe som forklarer barnas store engasjement.

Design

Det empiriske materialet består av CLASS-observasjoner av 165 barnehagelærere (preschool teachers) fra 55 barnehagegrupper (preschool units). Datainnsamlingen foregikk ved at barnehagelærere og barn ble observert i forskjellige hverdagsaktiviteter. Observasjonene var ikke rettet mot enkeltbarn, men mot barnegruppen som helhet. De observerte barna var mellom 1 og 5 år. Barnegruppens engasjement ble også vurdert ut fra CLASS-poengsystemet, mens bakgrunnsinformasjon om barnehagelærerne ble samlet inn gjennom et spørreskjema. Observasjonene ble gjort to ganger i hver barnehagegruppe med tolv måneders mellomrom, noe som gjorde det mulig å se på utviklingen i engasjement og barnehagekvalitet over tid.

Referanser

Castro, S., Granlund, M., & Almqvist, L. (2017). The Relationship between Classroom Quality-Related Variables and Engagement Levels in Swedish Preschool Classrooms: A Longitudinal Study. European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 122-135.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet