Religiøse spiseforskrifter i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse om barnehagers strategier for tilpasning i møte med islamske spiseforskrifter

Forfatter
Andreassen, B., & Øvrebø, E. M.
Kilde
Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 16(1), 1-15.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvilke strategier barnehager velger for å håndtere foreldres forventninger om at barnehagen skal ta hensyn til religiøse spiseforskrifter.

 

Resultat

Analysen av intervjuene viser at barnehagene har to hovedstrategier når de tilpasser maten etter religiøse spiseforskrifter: Enten serverer de mat som alle barn kan spise, eller så serverer de to retter, der den ene er et alternativ for muslimske barn.

De barnehagene som velger å servere den samme maten til alle barn, begrunner strategien med et ønske om ikke å fremstille bestemte barn som annerledes. Omvendt bunner argumentet for å servere forskjellig mat til barna i en oppfatning av at barn må lære å forholde seg til forskjellighet. Forfatterne av studien konkluderer imidlertid med at begrunnelsene primært kjennetegnes av en pragmatisk tilnærming til spørsmålet om tilpasning til religiøse spiseforskrifter. Det betyr at de pedagogiske begrunnelsene for å velge bestemte strategier kommer etter vurderinger av mer praktisk karakter, for eksempel tilgjengeligheten til halalkjøtt eller forhold knyttet til økonomi og logistikk. På grunnlag av dette preges begrunnelsene ifølge forfatterne av en mangel på pedagogisk fagspråk.

Design

Det empiriske materialet består av sju semistrukturerte kvalitative intervjuer med styrere og pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager. I intervjuene stiller forfatterne generelle spørsmål om mat og måltidssituasjoner, og mer spesifikt ber de informantene om å redegjøre for og begrunne strategiene den enkelte barnehage har for å tilpasse seg religiøse spiseforskrifter. Artikkelen konsentrerer seg om tilpasning til muslimske spiseforskrifter. Intervjuanalysen er inspirert av Malterud og av Kvale og Brinkmanns metoder for meningskategorisering av kvalitative data.

Referanser

Andreassen, B., & Øvrebø, E. M. (2017). Religiøse spiseforskrifter i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse om barnehagers strategier for tilpasning i møte med islamske spiseforskrifter. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 16(1), 1-15.