Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage.

Forfattere
Sandseter, E.B.
Sando, O.J.
Pareliussen, I.
Egset, C.K.
Kilde
Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMMH)
År
2013

Formål

Formålet med studien er å kartlegge omfanget av ulykker og skader i norske barnehager i kalenderåret 2012. Studien kartlegger alvorlighetsgraden, ulykkes- og skadehåndteringen, rutiner for registrering og oppfølging av ulykker og skader, samt opplæring i skade- og ulykkesforebyggende arbeid i barnehager.

Resultat

Studien viser at det forekommer relativt få skader i norske barnehager når en ser på antall skader per barn i 2012. Dessuten er de fleste av skadene mindre alvorlige skader som ikke krever videre oppfølging. Det er svært få alvorlige skader (kjennetegnet ved å kunne gi varige men, eller i verste fall forårsake dødsfall), og det er ikke beskrevet skader med dødelig utfall i materialet for 2012. Skader som krever oppfølging, skjer oftere utendørs og dreier seg i de fleste tilfeller om beinbrudd eller hjernerystelser som oppstår i forbindelse med fall eller sammenstøt. Beskrivelsene av disse ulykkene tyder på at de fleste av skadene skjer ved hendelige uhell. Flere av de intervjuede barnehagestyrerne gir samtidig uttrykk for at skader som følge av hendelige uhell er vanskelige å gardere seg mot hvis barna skal ha mulighet til å bevege og utfolde seg.

Studien viser at gutter er mer utsatt for småskader enn jenter, men det er ingen kjønnsforskjeller i de middels alvorlige og mer alvorlige skadene. I dette resultatet skiller undersøkelsen seg fra både danske og svenske undersøkelser, hvor det er en overrepresentasjon av skader blant gutter. Det er ingen forskjell mellom aldersgrupper i forekomsten av skader uansett alvorlighetsgrad. Det forekommer flere mindre alvorlige skader i små barnehager enn det gjør i mellomstore og store barnehager. Med mindre alvorlige skader menes skader som enten behandles av personalet i barnehagen eller med enkel førstehjelp fra lege eller tannlege. Mange barnehager gir personalet opplæring og trening i å forebygge og håndtere ulykker og skader. De fleste har også en beredskapsplan og etablerte rutiner for håndtering, registrering og oppfølging i forbindelse med ulykker og skader. Av spørreskjemaundersøkelsen framgår det at barnehagene opplever at sikkerheten i høy grad er ivaretatt. Samtidig opplever barnehagene et økt press fra omverdenen, som etterspør enda større oppmerksomhet på sikkerhet. Dette fører til at ulike utendørsaktiviteter som å klatre i trær og leke nær vann ikke gjennomføres.

Design

Kartleggingsdataene er samlet inn fra til sammen 1693 norske barnehager ved hjelp av elektroniske spørreskjemaer. Spørsmålene i spørreskjemaet omhandler bakgrunnsinformasjon om barnehagene samt skader, omfanget av skader og rutiner i forbindelse med skader. Videre er det gjort kvalitative telefonintervjuer med styrerne i 20 tilfeldig utvalgte barnehager for å få utdypende kunnskaper om hvordan barnehagene jobber med ulykkes- og skadehåndtering, ulykkesforebygging og rutiner for registrering og oppfølging av ulykker og skader. Den kvantitative analysen består hovedsakelig av deskriptive analyser av ulike grupper data.

Referanser

Sandseter, E.B., Sando, O.J., Pareliussen, I. & Egset, C.K. (2013). Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMMH)

Oppdragsgiver

Utdanningsdirektoratet