Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem: Resultat från föräldraundersökningen 2012.

Forfatter
Skolverket.
Kilde
Stockholm: Skolverket.
År
2013

Formål

Undersøkelsen har som formål å belyse hvilke tilsynsordninger foreldre fra ulike befolkningsgrupper bruker. Tilsynsordningene i undersøkelsen er barnehager og familiebarnehager (förskola og pedagogisk omsorg). Videre undersøkes det hvordan tilsyn organiseres for barn som ikke går i barnehage eller familiebarnehage, og hva slags innstilling foresatte/foreldre har til de tilsynsordningene barna er i.

Resultat

Undersøkelsen konkluderer med at de sosiale forskjellene som har vist seg i tidligere svenske undersøkelser av barns deltakelse i tilsynsordninger, har forsvunnet eller blitt mindre. Det vil si at barn går i barnehage i omtrent samme grad uansett hva slags utdanning de foresatte / foreldrene har.

Undersøkelsen viser at 92 prosent av alle barn i alderen 1–5 år går i barnehage, og at 4 prosent er i familiebarnehage. Av de øvrige 1–5-åringene er de fleste hjemme med én forelder, som i de fleste tilfeller har foreldrepermisjon. I løpet av de siste årene har barnehagen blitt en integrert del av skolesystemet, og den pedagogiske oppgaven har blitt utvidet og har fått en mer sentral rolle. Barn oppholder seg gjennomsnittlig 31 timer per uke i tilsynsordninger (barnehage eller familiebarnehage). Det er 2 timer mer enn i 2005. Barn av foresatte/foreldre som jobber eller studerer, oppholder seg flest timer i tilsynsordninger. Barn i storbyområder oppholder seg lengre tid i tilsynsordninger enn barn på landet.

Videre viser undersøkelsen at nesten ni av ti foresatte/foreldre vet at det finnes en læreplan for barnehager, og at omkring halvparten av dem er kjent med innholdet i læreplanen. Det er i større grad foresatte/foreldre med høy utdanning som er født i Sverige, som kjenner til læreplanen. Undersøkelsen viser at foresatte/foreldre til barn i barnehage og familiebarnehage føler at barna er i trygge rammer. De mener at aktivitetene i tilsynsordningene stimulerer barnas utvikling og læring. De er også fornøyd med personalet, åpningstidene og avstanden til hjemmet. Til gjengjeld er de mindre fornøyd med feriestengingen, størrelsen på barnegruppen og tilnærmingsmåten til personalet. Det viktigste når de velger tilsynsordning for sine barn, er faktorer som avstand til hjemmet, personalet, inne- og utemiljøet samt størrelsen på barnegruppen.

Design

Undersøkelsen er basert på en foreldreundersøkelse som ble gjennomført høsten 2012, hvor det ble sendt ut spørreskjemaer til foresatte/foreldre til barn i alderen 1–5 år. Et tilfeldig utvalg på 108 000 barn ble trukket fra det svenske folkeregisteret (RTB). Utvalget ble gjort på tvers av kommuner, og omfatter barn i alderen 1–5 år med hhv. svensk eller utenlandsk bakgrunn (dvs. at barnet og/eller begge foreldrene er født i Sverige eller ikke). Svarprosenten er 54.

Foreldreundersøkelsen i 2012 må ses i forlengelse av lignende foreldreundersøkelser utført i 1999, 2002 og 2005. Spørsmålene knytter seg til hvilke aktivitetsformer barnet deltar i, og hva slags holdninger de foresatte / foreldrene har til disse aktivitetene. Videre blir de spurt om hvor godt tilsynsordningen stemmer overens med deres ønsker for barnet, for familiesituasjonen, for egne arbeidstider, deres kunnskap om læreplaner, og motivasjon for valg av tilsynsordning.

Referanser

Skolverket (2013). Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem: Resultat från föräldraundersökningen 2012. Stockholm: Skolverket.

Oppdragsgiver

Den svenske regjeringen