Små barns sociala liv på vilan: Om deltagande och ordningsskapande i förskolan.

Forfatter
Grunditz, S.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Uppsala universitet, Uppsala.
År
2013

Formål

Denne studien undersøker hvordan barn i alderen 1–3 år skaper ulike former for deltakelse i forbindelse med hvilestunden i en svensk barnehage (förskola). Studien fokuserer på hvordan barn praktiserer sine sosiale og kulturelle oppfatninger av hvilestunden, og hvordan de etablerer ulike lokale ordninger som former vennekulturene og rutinene deres i forbindelse med hvilestunden. Oppmerksomheten er særlig rettet mot hvordan små barn bruker kroppslige handlinger og semiotiske ressurser (dvs. måter å kommunisere på ved hjelp av stemme, kroppsspråk eller hjelpemidler) når de aktivt deltar i denne barnehagerutinen.

Resultat

Generelt viser studien de sofistikerte måtene barn bruker sin kunnskap om kulturelle og institusjonelle rutiner på, til å skape rom for lek og interaksjon med hverandre og med førskolelærere. Studien viser hvordan hvilestunden i en barnehage ikke bare involverer søvn, men også er et rom der små barn, gjennom samspill med hverandre og førskolelærerne, deltar aktivt i å bevare, skape, gjenskape og utfordre hvilestundsordningen. Dermed er barna aktive i samspillet og i det å skape ordninger i forbindelse med sitt sosiale barnehageliv. Ved å delta i samspill under hvilestunden lærer barna å finne sin plass i gruppen, samtidig som de finner ut av hva som skal til for å endre på aktiviteten. Innenfor den institusjonelle rutinen som hvilestunden kan ses som, klarer barna å skape tid og rom for sine egne vennekulturer gjennom kroppslige handlinger og bruk av semiotiske ressurser. Dette klarer de til tross for sitt til tider begrensede verbalspråk. Dermed er de små barna i stand til å konstituere sitt eget sosiale liv innenfor rammene av hvilestunden, noe som ofte skjer gjennom tilpasning til de institusjonelle og voksenstrukturerte ordningene. Et eksempel på dette er når et barn ved å opprette øyekontakt med førskolelæreren idet barnet reiser seg fra madrassen, får lov til å forlate rommet selv om det er sovetid.

Design

Det dreier seg om en etnografisk feltstudie der dataene i hovedsak er samlet inn i form av videoopptak. Studien er utført i en barnehage (förskoleavdelning) i Sverige. Dataene er innhentet gjennom passiv deltakerobservasjon og et videomateriale på 33 timer. Studien ble innledet i 2007 med en pilotstudie som skulle gi et overblikk over hverdagen i barnehagen. Hovedstudien ble gjennomført fra august til oktober 2011. I denne perioden ble barnas aktiviteter under hvilestunden fulgt 1–4 dager i uken. Det var 23 barn og 6 førskolelærere med i studien. I analysen har forskeren anlagt et etnometodologisk og konversasjonsanalytisk perspektiv for å utforske og analysere organiseringen av lokale ordninger og barnas deltakelse i disse. Oppmerksomheten er særlig rettet mot barnas kroppslige uttrykk i interaksjoner sammen med den romlige og utstyrsmessige innredningen.

Referanser

Grunditz, S. (2013). Små barns sociala liv på vilan: Om deltagande och ordningsskapande i förskolan. Ph.d.-afhandling. Uppsala universitet, Uppsala.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt