Småbarn i naturbarnehager om vinteren.

Forfattere
Sando, O.J.
Lysklett, O.B.
Kilde
In I. Pareliussen, B.B. Moen, A. Reinertsen & T. Solhaug (red.), FoU i praksis 2012 conference proceedings (224-231). Trondheim: Akademika forlag.
År
2013

Formål

Studien sammenligner naturbarnehager med tradisjonelle barnehager. Formålet er å undersøke hvilke tilbud barna får om vinteren i de to barnehagetypene. Det fokuseres på komponentene utetid, aktiviteter i utetiden samt utflukter. Videre undersøkes det hvilke tiltak naturbarnehager gjør bruk av for å sikre gode naturopplevelser for barna.

Resultat

Studien viser at naturbarnehager er mer fleksible og i større grad tilpasser utendørsaktivitetene etter barnas evner; de er bedre i stand til å møte de utfordringer som ligger i å ha småbarn utendørs om vinteren. For eksempel er naturbarnehager flinkere til å dele opp barnegruppen slik at de barna som fryser, kan gå inn. Naturbarnehager har også ute-/innerom der barna kan oppholde seg med ytterklærne på. Små barnegrupper og høy pedagogtetthet er viktige forutsetninger for å lykkes med å tilby småbarn en meningsfull utendørsopplevelse.

Studien viser at det er betydelige forskjeller i de tilbudene som naturbarnehager og tradisjonelle barnehager kan gi barna, ikke minst målt i utetid. Barn i naturbarnehager er i gjennomsnitt ute i 2,7 timer om dagen, mens barn i tradisjonelle barnehager i gjennomsnitt er ute i 0,6 timer om dagen. Det er også forskjell på hvor ofte førskolelærerne i de to barnehagetypene arrangerer uteaktiviteter; forekomsten av klatring, aking og skigåing er signifikant høyere i naturbarnehager, og de er oftere på utflukter.

Design

Datamaterialet er basert på skjemaregistrerte feltobservasjoner i småbarnsavdelinger i fem integrerte barnehager i Norge – to naturbarnehager og tre tradisjonelle barnehager. Videre er det gjort intervjuer med førskolelærere fra de fem barnehagene, men i studien rapporteres bare intervjumaterialet fra de to naturbarnehagene. Datainnsamlingen ble gjort av fem førskolelærerstudenter vinteren 2011. Hver student samlet inn data fra én barnehage. Gjennomsnittsalderen til barna i de fem barnehagene var 23 måneder.

Referanser

Sando, O.J. & Lysklett, O.B. (2013). Småbarn i naturbarnehager om vinteren. In I. Pareliussen, B.B. Moen, A. Reinertsen & T. Solhaug (red.), FoU i praksis 2012 conference proceedings (224-231). Trondheim: Akademika forlag.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt