“Child-to-Teacher Ratio and Day Care Teacher Sickness Absenteeism”.

Forfattere
Gørtz, M.
Andersson, M.
Kilde
Health Economics, 23(12), 1430-1442.
År
2014

Formål

Formålet er å undersøke sammenhengen mellom arbeidspress (målt etter personaltetthet) og sykdom (kort- og langtidssykemelding) blant pedagogisk personale i danske barnehager.

Resultat

Resultatene av de kvantitative analysene, som forfatterne har størst tillit til, viser at det generelt ikke er noen statistisk sikker sammenheng mellom arbeidspress (målt etter personaltetthet på kommunenivå) og langtidssykemelding.

 

Når det gjelder årsakssammenhengen mellom arbeidspress og korttidssykemelding, viser studien at det er en positiv sammenheng mellom økt arbeidspress og korttidssykemeldinger for personale i barnehager for 0–2-åringer. Den statistiske signifikansen av denne sammenhengen er likevel svak (10 %-nivå). For personale i barnehager for 3–6-åringer viser studien ingen sammenheng.

 

De estimerte årsakssammenhengene er generelt ikke konsistente på tvers av de tre nevnte analysemetodene.

 

Selv om det i mange av analysene ikke finnes statistisk belegg for en sammenheng mellom arbeidspress og sykdom, konkluderer forfatterne med at det er indikasjoner på en positiv og statistisk signifikant sammenheng for personale i barnehager for 0–2-åringer i perioden 2005–2006.

 

Design

Dataene består av den samlede populasjonen av pedagogisk personale i danske barnehager i perioden 2002–2006. Dataene kommer fra registrene til Danmarks Statistik. Datasettet består av i alt ca. 20 000 individer. For hvert individ har forskerne hatt tilgang til opplysninger om arbeidssted, bakgrunnsopplysninger som alder og kjønn og opplysninger om sykemeldinger.

 

Datamaterialet er supplert med flere typer informasjon. Arbeidspress er målt etter personaltettheten. Personaltettheten er beregnet på kommunalt nivå. I tillegg er dataene supplert med informasjon fra barnehagene, blant annet opplysninger om barnas sosioøkonomiske bakgrunn og hva slags barnehage det er snakk om – en for 0–2-åringer eller en for 3–6-åringer. Cirka 53 prosent av personalet kan kobles til en spesifikk barnehage og barnegruppe, og det er disse 53 prosentene som inngår i analysen.

 

Årsakssammenhengen mellom arbeidspress og sykdom er belyst ved hjelp av flere forskjellige kvantitative analyser. Analysene er delt inn i kort- og langtidssykemelding og i barnehage for 0–2-åringer og for 3–6-åringer.

 

Først bruker studien enkel regresjon, deretter regresjon som utnytter panelstrukturen i dataene, det vil si at man følger det enkelte individ over tid. Til slutt belyses årsakssammenhengen ved hjelp av instrumentvariabelanalyse.

 

Referanser

Gørtz, M. & Andersson, M. (2014). “Child-to-Teacher Ratio and Day Care Teacher Sickness Absenteeism”. Health Economics, 23(12), 1430-1442.

Oppdragsgiver

Arbejdsmiljøforskningsfonden