“Preschool – an arena for children’s learning of social and cognitive knowledge”.

Forfattere
Williams, P.
Sheridan, S.
Sandberg, A.
Kilde
Early Years: An International Research Journal, 34(3), 226-240
År
2014

Formål

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan svenske barnehagelærere beskriver barns læring sett i forhold til målene i den svenske læreplanen for barnehager. Forskningsspørsmålet som blir besvart i denne artikkelen, er følgende: Hva oppfatter barnehagelærere som grunn­leggende aspekter ved læring i barnehager?

 

Resultat

Intervjuene viser at barnehagelærerne anser sosial kompetanse som selve grunnlaget for barns læring i barnehager. Barnehagelærerne beskriver i intervjuene hvordan praksis kan tilby barn en kommunikativ læringskontekst der de kan skaffe seg sosial kompetanse og få øving i å samarbeide med jevnaldrende og voksne. Barnehagelærerne framhever også at sosial og kognitiv kunnskap er uløselig forbundet med hverandre i barnas samarbeid og læring. Resultatene er i tråd med Sheridan et al. (2011), som skiller mellom lærere som støtter seg til sosialpedagogiske metoder, og lærere som støtter seg til læringsorienterte metoder. Studien til Sheridan et al. viser at lærere som støtter seg til sosialpedagogiske metoder, legger større vekt på å lære barna sosial kompetanse og lek, mens lærere som bruker læringsorienterte metoder, er mer opptatt av barns læring innenfor eksempelvis matematikk og vitenskap. Det samme skillet i læringssynet finner man i den svenske studien, men samtidig framgår det her at barnehagelærerne anser det som sin oppgave og som det optimale å skape noen rammer rundt barns læring som omfatter begge metodene.

For at barn skal kunne tilegne seg sosial kompetanse, mener de intervjuede barnehagelærerne at barna først må utvikle en kompetanse som selvtillit. Det gjør dem i stand til å lytte og respektere andre mennesker og deres holdninger. Videre framhever barnehagelærerne at barna lærer å leke og løse problemer gjennom samarbeid. Endelig anser de intervjuede barnehagelærerne det som viktig at barns læring innenfor eksempelvis matematikk, lesing og skriving blir integrert med det å lære å lytte, forstå og håndtere andres holdninger, altså den sosiale kompetansen.

Design

Til studien er det valgt ut 15 barnehager fra storbyregionene Stockholm og Göteborg og 15 barne­hager fra landdistriktet Mälardalen. Styreren i hver barnehage er blitt bedt om å peke ut en barnehagelærer til intervju. Med unntak av én var alle de utvalgte barnehagelærerne kvinner. De hadde vidt forskjellig ansiennitet innenfor faget. Dataene er samlet inn ved hjelp av individuelle, delvis strukturerte intervjuer med barnehagelærerne.

 

Det er anlagt et interaksjonistisk perspektiv i studien. I dette perspektivet betraktes lærings­miljøer som et komplekst og flerdimensjonalt fenomen der det foregår en omfattende inter­aksjon mellom samfunnsmessige og utdanningsmessige mål for barnehager, pedagogiske tilnærminger og barns læring og utvikling i barnehagesammenhenger. Det interaksjonistiske perspektivet i studien bygger på Urie Bronfenbrenners økologiske systemteori.

Referanser

Williams, P., Sheridan, S. & Sandberg, A. (2014). “Preschool – an arena for children’s learning of social and cognitive knowledge”. Early Years: An International Research Journal, 34(3), 226-240

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt