Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager. Rapport fra DMMH til Utdanningsdirektoratet.

Forfattere
Sando, O.
Lundheim, R.
Sandseter, E.
Pareliussen, I.
Kilde
Trondheim: Dronning Mauds minne, Høgskole for Barnehagelærerutdanning.
År
2014

Formål

Målet med denne undersøkelsen er å få mer kunnskap om vellykkede arbeidsmetoder i kommunale og private barnehager og i kommunene, som både er eier av de kommunale barnehagene og tilsynsmyndighet overfor de private og de kommunale barnehagene. Arbeidsmetodene omfatter identifisering, oppfølging og rapportering av hendelser som medfører skader på barn i barnehager. Studien belyser hvordan barnehagene registrerer og følger opp skader og ulykker. Videre tar den for seg hvordan kommunen som tilsynsmyndighet følger opp lover og forskrifter. Endelig er det et mål å belyse barnehagenes lokale arbeid med lover, forskrifter og oppfølging av ulykker, herunder hvordan kommunene bidrar til at barnehageansatte har den nødvendige kompetanse til å løse denne oppgaven.

Resultat

Alle de undersøkte barnehagene har egne systemer for rapportering av ulykker og uønskede hendelser. Ikke alle barnehagene rapporterer disse hendelsene videre til kommunen. Resultatene indikerer at private barnehager i mindre grad rapporterer ulykker til kommunene enn kommunale barnehager gjør.

 

Det var vanskelig å skille mellom kommunens rolle som barnehageeier på den ene siden og som tilsynsmyndighet på den andre siden. Studien konkluderer imidlertid med at de kommunale og de private barnehagene blir behandlet likt med hensyn til graden av tilsyn.

 

Fire av fem kommuner brukte elektroniske rapporteringssystemer. Den siste brukte et papirbasert system til ulykker og uønskede hendelser. Fordelen med elektronisk rapportering er raskt og lett innsyn for de ulike interessentene på området. De elektroniske rapporteringssystemene er generelle systemer utviklet for rapportering av arbeidsulykker på alle typer arbeidsplasser og i alle former for virksomheter.

 

I tråd med de lover og forskrifter som norske barnehager skal drives etter, er rapportering og oppfølging av ulykker et høyt prioritert område i den enkelte barnehagen. Det jobbes systematisk med å sørge for at personalet er oppdatert på lovverket, og de ulike rutinene i forbindelse med ulykker gjennomgås hyppig. Alle barnehagene deltok jevnlig på førstehjelpskurs.

Design

Det er gjort intervjuer med representanter fra private og kommunale barnehager og fra kommunen (som både er eier av de kommunale barnehagene og tilsynsmyndighet overfor de private og de kommunale barnehagene) i fem norske kommuner. Barnehagene har barn i alderen 1–5 år. Til sammen er det utført femten intervjuer med ti barnehagestyrere og én kommunal representant fra hver av de fem utvalgte kommunene. Kommunene er valgt ut fra kriterier som variasjon i størrelse, demografi og geografi. Utover dette har man hovedsakelig valgt ut kommuner med barnehager som har bygd opp et system for rapportering av ulykker.

Referanser

Sando, O., Lundheim, R., Sandseter, E. & Pareliussen, I. (2014). ”Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager. Rapport fra DMMH til Utdanningsdirektoratet”. Trondheim: Dronning Mauds minne, Høgskole for Barnehagelærerutdanning.

Oppdragsgiver

Utdanningsdirektoratet