”Förskolegården. En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande”.

Forfatter
Engdahl, K.
Kilde
Doktorsavhandling. Umeå: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet.
År
2014

Formål

Formålet med avhandlingen er å undersøke hvordan barns møte med andre barn blir formet i det pedagogisk tilpassede utemiljøet i svenske barnehager. Avhandlingen tar særlig for seg hvordan barns deltakelse og innflytelse kommer til uttrykk i relasjon til de ulike fasilitetene på barnehagens lekeplass. Avhandlingen har tre overgripende forskningsspørsmål:

  1. Hvordan formes barns samspill og aktørskap i ulike møter?
  2. Hva slags meninger tilbyr de fysiske utemiljøene?
  3. Hvordan forstås barns samspill og aktørskap i form av deltakelse og innflytelse?

 

Resultat

Resultatene i avhandlingen viser at når barn møter andre barn, får de mulighet til å dele en felles virkelighet samtidig som de utvikler seg gjennom disse møtene. Barnas handlinger og samspill påvirkes av graden av anerkjennelse som oppstår i møtet med andre barn i utemiljøet og i møtet med barnehagelærere. Barna opptrer både som verbale og som fysiske aktører når de for eksempel viser viljen sin ved å «patruljere» rundt et bestemt lekeredskap eller område. Overfor de voksne prøver barna som oftest ut et kollektivt aktørskap, i motsetning til et individuelt.

 

I forlengelse av dette viser resultatene at det er viktig at en lekeplass i en barnehage tilbyr et variert utemiljø, for barn bruker utemiljøets mange utforminger/fasiliteter på forskjellige måter og tillegger dem ulike meninger og betydninger.

 

Avhandlingen konkluderer med at de fleste barna var sosialt kompetente og gode forhandlere i aktivitetene som ble undersøkt. Barna vurderes til å ha gode forutsetninger for å delta i uteaktiviteter og utøve innflytelse på dem.

Design

Dette er en etnografisk studie som bygger på to års feltstudier av utemiljøet i tre barnehager gjort i 2008–2010. Felles for barnehagene som deltok, er at de alle har uttrykt en interesse for å utvikle sitt pedagogiske utemiljø. Barnehagene ligger i tre forskjellige kommuner i Sverige. Empirien er samlet inn gjennom observasjon og fotografering av de uteområdene som de fleste av barna i barnehagene bruker. Observasjonene har hele veien blitt supplert med uformelle samtaler med barna og etterfølgende intervjuer med barnehagelærerne. Barna er i alderen 1-5 år.

Referanser

Engdahl, K. (2014). ”Förskolegården. En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande”. Doktorsavhandling. Umeå: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt