”Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess”.

Forfattere
Børhaug, K.
Lotsberg, D.
Kilde
Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 7(13), 1-17.
År
2014

Formål

Det overordnede formålet med studien er å bidra med kunnskap om i hvilket omfang pedagogiske ledere inngår i den samlede og overordnede ledelsen av barnehagen. Den pedagogiske lederen er gjerne på en base eller avdeling der det er mellom 9 og 18 barn og 2–3 andre ansatte. Styreren har den øverste hierarkiske posisjonen og skal ivareta den pedagogiske, administrative og personalmessige ledelsen av alle de ansatte i barnehagen. Derfor er det nærliggende å undersøke om ikke de pedagogiske lederne kunne ha bidratt mer til den overordnede ledelsen. Studien tar utgangspunkt i to hovedproblemstillinger: I hvilken grad trekkes de pedagogiske lederne inn i den overordnede ledelsen i samarbeid med styreren? Hvor stort handlingsrom får de pedagogiske lederne til å lede sin avdeling?

Resultat

Generelt viser resultatene at de pedagogiske lederne gjerne trekkes inn i prosessen med å definere overordnede mål for barnehagen. De deltar også i planleggingsarbeidet for å nå disse målene. I tillegg deltar de i rekrutteringen av ansatte og i den overordnede pedagogiske planleggingen. Men de pedagogiske lederne omtaler og ser sin egen lederrolle primært i relasjon til det ansvaret de har for at deres respektive avdelinger skal fungere faglig og bemanningsmessig. Til gjengjeld er det ikke mye som tyder på at styreren trekker de pedagogiske lederne inn i den overordnede ledelsen av barnehagen. De pedagogiske lederne befinner seg i en hierarkisk struktur der de er plassert langt fra den overordnede ledelsen av barnehagen. Til gjengjeld har de et stort ledelsesansvar for sin avdeling eller base.

 

De pedagogiske lederne beskriver da også at de har fått delegert et stort ansvar og en stor myndighet fra styreren i den daglige ledelsen av sin avdeling/base. Dette dreier seg blant annet om å administrere det daglige arbeidet slik at det henger sammen, og slik at det skapes rom for pedagogisk arbeid. Å legge til rette for selve kjernevirksomheten i barnehagen er dermed i høy grad de pedagogiske ledernes ansvar. Dette innebærer også den overordnede pedagogiske ledelsen i hverdagen. Innenfor noen gitte rammer har de ansvaret for å planlegge og organisere pedagogisk arbeid med blant annet barnas sosiale kompetanse, motoriske utvikling og språklige kompetanse.

Design

De empiriske dataene ble samlet inn i 2008 gjennom intervjuer med 18 pedagogiske ledere i 10 barnehager. Intervjuene ble gjort ut fra delvis strukturerte intervjuguider med spørsmål om de pedagogiske ledernes hverdag som ledere av en avdeling eller base. Intervjuene ble tatt opp, transkribert og analysert gjennom flere gjennomlesninger og en systematisk koding av innholdet med utgangspunkt i fire forskjellige ledelsesfunksjoner: pedagogisk ledelse, administrativ ledelse, personalledelse og ledelse av de eksterne omgivelsene. Under disse fire lederfunksjonene har forskerne analysert om det finnes eksempler på at de pedagogiske lederne har fått delegert et selvstendig lederansvar, og om det finnes eksempler på at de har deltatt i og vært medansvarlige for beslutningsprosesser som gjelder hele barnehagen.

Referanser

Børhaug, K. & Lotsberg, D. (2014): ”Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess”. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 7(13), 1-17.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd