“Doing, knowing, caring and feeling: exploring relations between nature-oriented teaching and preschool children’s learning”.

Forfattere
Klaar, S.
Öhman, J.
Kilde
International Journal of Early Childhood, 22(1), 37-58.
År
2014

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan svenske barnehagelærere arbeider med barns læring når det gjelder både læreprosesser og natur-orienterte emner. Forskerne ønsker å tydeliggjøre forholdet mellom læring og omsorg ved å undersøke hva som skjer i barnehagelæreres arbeid med læring og i barns læreprosesser i barnehagen.

Resultat

Studien viser at det pedagogiske arbeidet og barns læreprosesser innenfor naturorienterte emner er flettet sammen. Det pedagogiske arbeidet omfatter både læring og omsorg. Det pedagogiske arbeidet med naturorienterte emner inngår som en del av de andre aktivitetene i hverdagen og ikke som spesifikt planlagte prosesser. Barnehagelærerne styrer barnas læringsprosesser ut fra situasjoner og erfaringer i hverdagen. De hjelper for eksempel et barn med å bli oppmerksom på hvordan han kan bevege seg oppover og nedover en bakke, blant annet ved å spørre hva han selv mener om det.

Design

Datamaterialet består av cirka 16 timer med videoopptak av barns ute-aktiviteter Barna er 1–3 år gamle, og opptakene er gjort over en periode på 22 dager. Barnehagelærere er med i en del av opptakene. Da hjelper de barna eller inngår i relasjoner med barna i spontane eller planlagte aktiviteter. Hverdagssituasjoner som innbefatter et møte med natur, er valgt ut for å illustrere vanlig pedagogisk praksis i den svenske barnehagen. Fire situasjoner som varierer med hensyn til sted, redskaper, deltakere og struktur, er plukket ut for nærmere analyse. To av situasjonene illustrerer aktiviteter som er planlagt av barnehagelæreren, og de to andre illustrerer mer spontane, barnestyrte aktiviteter. Den ene er fra en ekskursjon, den andre foregår på barnehagens lekeplass. Alle situasjonene er transkribert og analysert ut fra to analysemetodiske innfallsvinkler som er inspirert av John Deweys pragmatiske filosofi. Den ene analysemetoden, Epistemological Move Analysis, retter oppmerksomheten mot lærerens veiledningsprosesser i en læringssituasjon. Den andre analysemetoden, Substantive Learning Quality Analysis, retter seg mot forskjellige læringskvaliteter i forholdet mellom læreren og barnet.

Referanser

Klaar, S. & Öhman, J. (2014). “Doing, knowing, caring and feeling: exploring relations between nature-oriented teaching and preschool children’s learning”. International Journal of Early Childhood, 22(1), 37-58.

Oppdragsgiver

Ikke opgitt