”Når nettbrett dokumenterer barnehagens innhold”.

Forfatter
Lafton, T.
Kilde
I: Broström, S., Lafton, T. & Letnes, M. (red.): Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget. 102-119.
År
2014

Formål

Formålet med studien er å vise hvordan bruk av nettbrett innebærer at barn og voksne møter situasjoner og muligheter i det pedagogiske arbeidet som påkaller «refleksivitet».

Resultat

Analysen baserer seg på en konkret episode der to barnehagebarn har en konflikt som utilsiktet blir filmet av en barnehagelærer. Filmen blir deretter vist til barna på et nettbrett. Det ene barnet reagerer på dette ved å be den voksne om å slette filmen. På grunnlag av episoden tvinges barnehagelæreren til å reflektere over relasjoner mellom nettbrettet, barna og de voksne.

 

Studien viser hvordan den konkrete episoden påkaller etiske refleksjoner hos barnehagelærerne. De må ta stilling til om det er OK å filme når barna ikke vet det, og hva slags avtaler som kan inngås med barna. I tråd med forskerens ideer om å betrakte hendelser og aktører i et nettverk – som påkaller refleksivitet i det pedagogiske arbeidet – viser studien at disse refleksjonene hos barnehagelærerne får betydning for praksis. I den konkrete situasjonen velger barnehagelærerne å la barnet bestemme hvilke sekvenser av filmen på nettbrettet som skal slettes.

Design

Det som undersøkes i studien, er en enkelt episode der en barnehage har brukt et nettbrett. Episoden er et utdrag av et større datamateriale som er samlet inn i to barnehager over en periode på fem måneder. Innsamlingen er basert på en etnografisk forskningsdesign. Forskeren har observert, gjennomført samtaler med barn og ansatte og i enkelte tilfeller filmet for å se nærmere på hvordan barn og voksne bruker digitale verktøy. Den utvalgte episoden fra den ene barnehagen settes inn i et analytisk nettverkskart der barn og barnehagelærere analyseres i en firedelt analyseprosess. Gjennom denne firedelte prosessen fokuseres det blant annet på hva barn og barnehagelærere gjør, målet med handlingene deres og verdigrunnlaget deres.

 

Referanser

Lafton, T. (2014). ”Når nettbrett dokumenterer barnehagens innhold”. I: Broström, S., Lafton, T. & Letnes, M. (red.): Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget. 102-119.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt