”Styrernes arbeid med barnehagen som en lærende organisasjon”.

Forfatter
Gotvassli, K.
Kilde
I: Mørreaunet, S., Gotvassli, K-Å., Hoås Moen, K. & Skogen, E. (red.): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. 59-75.
År
2014

Formål

Studien undersøker hva barnehagestyrere mener kjennetegner en barnehage som en lærende organisasjon, og hvordan barnehager kan jobbe for å utvikle seg til å bli lærende organisasjoner.

Resultat

Intervjuene viser at barnehagestyrernes beskrivelser av barnehagen som en lærende organisasjon faller i fire forståelseskategorier, tilsvarende fire styrertyper:

  1. «Læreren»: I disse barnehagene forstår styrerne en lærende barnehage skolemessig, og læring foregår slik den kan foregå i skolen, det vil si med strukturerte og målrettede læringsaktiviteter. Mange av styrerne som ble intervjuet, tok klart avstand fra en slik måte å jobbe på i barnehagen. Det samme kommer til uttrykk i spørreskjemaundersøkelsen, hvor bare 33 prosent svarer at de i høy grad (5 eller 6 på en skala fra 1 til 6 der 6 tilsvarer «i svært høy grad») har denne tilnærmingen til å fremme en lærende barnehage.
  2. «Opplæringskonsulenten»: Læring i barnehagen er koblet til læring og utvikling hos de voksne i barnehagen, det vil si læring som skjer gjennom strukturerte kurs og annen opplæring. I spørreskjemaundersøkelsen svarer 41,4 prosent at de har denne tilnærmingen til den lærende barnehagen.
  3. «Integratoren»: Disse styrerne har et holistisk læringssyn som tar utgangspunkt i barns perspektiv, og der omsorg, lek og læring er tett integrert. Her framstår begrepet en lærende barnehage som en arena som fremmer barns læring. I spørreskjemaundersøkelsen svarer 73 prosent av respondentene at de i høy grad har denne tilnærmingen til en lærende barnehage.
  4. «Prosesslederen»: Disse styrerne forstår læring uformelt, og bruk av refleksjon, pedagogisk dokumentasjon og nettverksgrupper fungerer som virkemidler som fremmer læring hos de voksne i barnehagen. I spørreskjemaundersøkelsen svarer 58,1 prosent at de har denne tilnærmingen til den lærende barnehagen.

Design

Studien er basert på en landsomfattende spørreskjemaundersøkelse blant styrere i norske barnehager og ti intervjuer med styrere. De ti styrerne som er blitt intervjuet, representerer seks kommunale og fire private barnehager i to kommuner (én relativt stor bykommune og én mindre landkommune). Antall barn i barnehagene varierer fra cirka tjue til hundre. Blant personene som er blitt intervjuet, er det to menn og et aldersspenn fra ca. 35 til 60 år. Spørsmålene og svaralternativene i spørreskjemaet er laget basert på data fra intervjuene i den hensikt å undersøke om de samme forholdene viser seg i spørreskjemaundersøkelsen også. Spørreskjemaet er sendt ut til 2600 barnehager som er valgt ut tilfeldig for å være nasjonalt representative (med unntak av åpne barnehager og familiebarnehager). Det er 1310 styrere som har besvart spørreskjemaet.

Referanser

Gotvassli, K. (2014). ”Styrernes arbeid med barnehagen som en lærende organisasjon”. I: Mørreaunet, S., Gotvassli, K-Å., Hoås Moen, K. & Skogen, E. (red.): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. 59-75.