Tilgange til udvikling af dagtilbud: Første delrapport i evaluering af ansøgningspuljen til bedre kvalitet i dagtilbud.

Forfatter
Danmarks Evalueringsinstitut.
Kilde
København: Danmarks Evalueringsinstitut.
År
2008

Formål

Denne rapporten er den første delrapporten i et treårig evalueringsprogram av "Ansøgningspulje til 'Bedre kvalitet i dagtilbud'" (fondssøknader til prosjektet "Bedre kvalitet i barnehagene"). I 2007 hadde evalueringen to overordnede mål: 1) kartlegge hele gruppen av prosjekter som fikk bevilgning innenfor de fire fondstemaene, med utgangspunkt i prosjektenes søknader – herunder å avdekke prosjektenes faglige hypoteser om hvordan kvaliteten i barnehagene kan forbedres, og identifisere fellestrekk ved prosjektenes faglige hypoteser, 2) etablere et evalueringsgrunnlag for de neste årene, blant annet sette opp felles kriterier for kasusevaluering av 21 utvalgte prosjekter i fondet.

Resultat

Undersøkelsen har gitt en kartlegging av hvilke faglige hypoteser og prosjektideer som har stått på dagsordenen, og hvilke utfordringer som ble identifisert som viktige å takle i barnehagesektoren innenfor de fire fondstemaene, i en lang rekke av de danske kommunene i forbindelse med innføring av barnehageloven i 2007.

Design

Undersøkelsen er gjennomført som en deskriptiv synteseundersøkelse samt som forskningssyntese.
Dessuten er det satt opp programteorier for prosjektene ved hjelp av utviklingsseminarer i samarbeid med nøkkelpersoner fra de 21 utvalgte prosjektene.

Referanser

Danmarks Evalueringsinstitut (2008). Tilgange til udvikling af dagtilbud: Første delrapport i evaluering af ansøgningspuljen til bedre kvalitet i dagtilbud. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Oppdragsgiver

Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender.