Bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner: idéer och diskurser om hur barn skapar mening i förskolan.

Forfatter
Lindgren, T.
Kilde
Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series 2015:37. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle.
År
2015

Formål

Spørsmålet om hvordan barn skaper mening på tvers av de fysiske, sosiale og kulturelle virkelighetene de inngår i, er flittig tatt opp både i tradisjonelle barnehager og i Reggio Emilia-inspirerte barnehager i Sverige. Særlig i barnehager med Reggio Emilias barnehagefilosofi anses pedagogisk dokumentasjon som et sentralt verktøy når det gjelder å synliggjøre barns utviklings- og læreprosesser. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan ledere og barnehagelærere i en svensk barnehage, som på grunn av sin orientering mot Reggio Emilia-pedagogikken legger særlig vekt på pedagogisk dokumentasjon, setter ord på barnas meningsdanning.

Resultat

På bakgrunn av analysene i studien konkluderer forskeren at diskursene på barnehageområdet inneholder forskjellige og motstridende begrunnelser, noe som skaper dilemmaer i pedagogenes dokumentasjonsarbeid. Dette illustreres blant annet av avstanden mellom politiske dokumentasjonskrav og de lokale planene som pedagogene forventes å følge.

Analysene indikerer at pedagogenes samtaler om barns meningsdanningsprosesser fremkaller et diskursivt mangfold. I pedagogenes samtaler kolliderer, sammenflettes og reforhandles ideer og diskurser, og dette gjenspeiler de ulike perspektivene på barnas meningsdanning. Selv om barna beskrives på divergerende og motstridende måter, identifiserer forskeren en dominerende diskurs som fremstiller barna som individuelle meningsdannere med en uttalt evne til å konstruere og evaluere kunnskap gjennom et aktivt og sanselig samspill med omverdenen.

Design

Med utgangspunkt i en etnografisk design gjennomførte forskeren observasjoner og intervjuer i en Reggio Emilia-inspirert barnehage (förskola) i Sør-Sverige. Den primære empirien består av observasjoner av en gruppe pedagoger - seks barnehagelærere (pedagoger) og to pedagogiske veiledere (pedagogiska handledare) - som i løpet av et år hadde 11 planleggings- og refleksjonsmøter. På disse møtene diskuterte pedagogene forskjellige problemstillinger og utfordringer knyttet til den løpende dokumentasjonen av barnas samspill i aktivitetene i barnehagen. Det empiriske grunnlaget fra de åtte informantene består av feltnotater og lydopptak.

Referanser

Lindgren, T. (2015). Bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner: idéer och diskurser om hur barn skapar mening i förskolan. Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series 2015:37. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle.

Oppdragsgiver

Uoplyst