Svensk förskolepersonals beskrivningar av teknik. LUMAT 3(2), 237-258.

Forfattere
Sundqvist, P.
Nilsson, T.
Gustafsson, P.
År
2015

Formål

Det overordnede formålet med studien er å undersøke hvordan pedagogisk personale i svenske barnehager (förskola) beskriver teknikk. Forfatterne stiller følgende spørsmål: (1) Hvordan beskriver pedagogisk personale i barnehager teknikk? (2) Hvordan påvirker forskjellige bakgrunnsfaktorer beskrivelsene av teknikk?

Resultat

Overordnet viser resultatene at det pedagogiske personalet i barnehagen beskriver teknikk på flere forskjellige måter – fra svært enkle til mer komplekse beskrivelser. Mange respondenter er usikre på hvor grensen mellom teknikk og naturvitenskap går, og blander derfor sammen de to områdene. Det er med andre ord vanskelig for mange å beskrive hva som hører til hvilket område. I tillegg viser resultatene at det er signifikante forskjeller innenfor variabelen yrkesgruppe (förskollärare eller barnskötare), det vil si at det er forskjell på hvordan barnehagelærere (förskollärare) og annet pedageogisk personale i barnehager (barnskötare) beskriver teknikk. På bakgrunn av dette resultatet konkluderer forfatterne med at barnehagelærere ser ut til å ha en dypere og mer kompleks forståelse for teknikk enn annet pedagogisk personale i barnehagen.

Design

Datamaterialet består av et spørreskjema som er sendt til et tilfeldig utvalg av det pedagogiske personalet (förskollärare och barnskötare) i en svensk kommune. I alt 102 personer svarte på spørreskjemaet (63 förskollärare og 39 barnskötare), noe som gav en svarprosent på 73. Spørreskjemaet bestod både av lukkede spørsmål og av åpne spørsmål som gav respondenten mulighet til å formulere personlige kommentarer. Datamaterialet ble analysert både kvantitativt og kvalitativt. Den kvalitative analysen bestod av induktiv kategorisering at ett åpent spørsmål: Hva anser du for å være teknikk? Dette spørsmålet ble stilt for å finne ut av hva respondentene inkluderer i begrepet teknikk, og hva som er teknikk for dem. Spørsmålet ble analysert ved å bruke en konvensjonell innholdsanalyse, noe som resulterte i åtte kategorier. Deretter ble de åtte kategoriene analysert kvantitativt ved å beregne frekvensen av forskjellige svar og ved å teste relasjonen mellom kategoriene og forskjellige bakgrunnsvariabler (alder, antall år i yrket, utdanning i teknikk-didaktikk og yrkesgruppe).

Referanser

Sundqvist, P., Nilsson, T. & Gustafsson, P. (2015). Svensk förskolepersonals beskrivningar av teknik. LUMAT 3(2), 237-258.

Oppdragsgiver

Uoplyst