Correlates of objectively measured physical activity in 5-6 year-old preschool children.

Forfattere
Olesen, L.G.
Kristensen, P.L.
Korsholm, L.
Koch, A.B.
Froberg, K.
Kilde
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 55(5), 513-526.
År
2015

Formål

Det overordnede formålet med studien er å identifisere sammenhenger mellom kjønn og fysisk aktivitet blant barnehagebarn. Mer spesifikt søker studien å identifisere potensielle sammenhenger mellom barns og foreldres moderate til kraftige fysiske aktivitet (objectively measured moderate to vigorous physical activity, MVPA) på tvers av demografiske, biologiske, psykososiale, atferdsmessige og miljømessige områder. Videre er formålet å teste identifiserte sammenhenger mellom barns MVPA og dager i barnehage (børnehave) versus fridager.

Resultat

Studien viser at guttene generelt er mer fysisk aktive enn jentene. Videre er det en sammenheng mellom barnas aktivitetsnivå og værforholdene. Dager med regn virker negativt inn både på jentenes og guttenes aktivitetsnivå. Regn i helgen synes imidlertid å ha en mer negativ innvirkning på jentenes aktivitetsnivå enn guttenes. I tillegg viser resultatene at jentenes aktivitetsnivå blir mer påvirket av barnehagen barnet går i, enn det som er tilfelle for guttene. Det er ingen sammenheng mellom barnets aktivitetsnivå og antall eller alderen på søsken, men studien har ikke tatt søsknenes kjønn i betraktning og peker på at det muligens kan være en sammenheng mellom søsknenes kjønn og aktivitetsnivå. Studien finner heller ingen sammenheng mellom barnets psykososiale helse og aktivitetsnivå.

Det er ingen direkte sammenheng mellom hvor mye tid barna bruker på aktiviteter med minimum til moderat intensitet, og en rekke utvalgte faktorer som søker å fange opp betydningen av at voksne agerer rollemodeller når det gjelder fysisk aktivitet.

Design

Datainnsamlingen er basert på omfattende data fra 174 gutter og 177 jenter i 5–6-årsalderen og deres foreldre fra 40 representativt utvalgte barnehager i en dansk kommune. Foreldrene til barna har fylt ut et spørreskjema med spørsmål om barnets helse, trivsel, boligforhold og interesser samt foreldrenes fysiske aktivitetsnivå, utdanning, yrke, økonomi og helse. Dataene omfatter dessuten data om foreldrenes utdanningsnivå fra Danmarks Statistik. Deretter er det gjennomført målinger av barnas fysiske aktivitetsnivå i hverdagen ved hjelp av bevegelsessensorer som registrerer aktivitet og aktivitetens intensitet. I tillegg er det utført motoriske tester ved hjelp av Kiphard og Schillings grovmotoriske test (Körperkoordinationstest für Kinder, KTK).

 

Referanser

Olesen, L.G., Kristensen, P.L., Korsholm, L., Koch, A.B. & Froberg, K., (2015). Correlates of objectively measured physical activity in 5-6 year-old preschool children. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 55(5), 513-526.

Oppdragsgiver

TrygFonden og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.