Imagination, Playfulness, and Creativity in Children’s Play with Different Toys.

Forfatter
Møller, S.J.
Kilde
American Journal of Play 7(3), 322-346.
År
2015

Formål

Formålet med studien er øke forståelsen av forholdet mellom barns fantasi/oppfinnsomhet (imagination) og kreativitet ved å undersøke hvordan barna leker med to forskjellige leketøy, nemlig kreativt byggeleketøy (creative-construction toys) og sosialt fantasileketøy (social-fantasy toys). I tillegg ser forfatteren nærmere på hvilken rolle det å leke med forskjellige materialer/leketøy har i utføringen av grenseoverskridende handlinger (transgressive acts). Med grenseoverskridende handlinger mener forfatteren de nyskapende handlingene som barn tar med seg inn i en lekesituasjon.

 

Resultat

Studien viser at begrepene grenseoverskridelse (transgression) og nyskapning (novelty) er innbyrdes forbundet med lek og det å leke (playfulness). Ifølge forfatteren består nyskapning av de tilfellene hvor et barn tilfører leken et nytt element som overholder reglene i lekesituasjonen, mens grenseoverskridelse er de tilfellene hvor et barn innfører et element som utfordrer lekesituasjonen ved å overtre lekens implisitte eller eksplisitte regler. Når barna i studien foreslår å tilføre leken noe nytt uten å stille spørsmål ved reglene – de prøver snarere å unngå å utfordre dem – utvikler de ikke leken, ifølge forfatteren. I stedet blir lekesituasjonen utdypet, og reglene blir enda tydeligere og mer definerte, uten at nye aspekter trekkes inn i leken. Dette var spesielt typisk for barnegruppene som lekte med kreativt byggeleketøy. Gruppene som lekte med sosialt fantasileketøy, utviklet derimot i større grad reglene for leken i stedet for å henvise til eksisterende regler.

Forfatteren konkluderer med at overskridelser i leken er forbundet med en følelse av eierskap til lekesituasjonen. Videre peker forfatteren på at kreative overskridelser (creative transgressions), som oppstår i barnas lek mens de forhandler eller innfører nyskapende eller grenseoverskridende handlinger, er viktige for barnets følelse av å høre til eller være en del av omgivelsene.

 

Design

Dataene er samlet inn i to danske barnehager (kindergartens), hvor barnehagelærerne satte sammen seks barnegrupper som ble observert under lek. Tre av gruppene lekte «kreativ byggelek», mens de andre tre lekte «sosial fantasilek». Hver gruppe bestod av maksimum fem barn, og alle gruppene omfattet både jenter og gutter. I alt sju jenter og åtte gutter lekte med sosialt fantasileketøy (for eksempel kostymer, fantasifigurer og bamser), mens sju gutter og åtte jenter lekte med kreativt byggeleketøy (for eksempel LEGO, treklosser og togbaner). To ganger i uken i en periode på åtte uker ble de seks gruppene videofilmet og fotografert mens de lekte. Ut fra en statistisk analyse av datamaterialet undersøkte forfatteren om det var forskjell mellom de to leketøyene når det gjaldt barnas kreative oppfinnsomhet (creative imagination).

 

Referanser

Møller, S.J. (2015). Imagination, Playfulness, and Creativity in Children’s Play with Different Toys. American Journal of Play 7(3), 322-346.

Oppdragsgiver

Uoplyst