Collective and Individual Dimensions in Peer Positioning in Early Childhood Education.

Forfattere
Kultti, A.
Odenbring, Y.
Kilde
Early Child Development and Care 185(6), 868-882.
År
2015

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan barn i forskjellige aldersgrupper skaper sosial orden og posisjonerer seg i her-og-nå-samspill i en barnehagekontekst. Dette gjøres med utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: (1) Hvordan posisjonerer barn seg for å inkludere eller ekskludere andre? (2) Hvordan bruker barn i forskjellige aldre verbale og kroppslige handlinger i posisjoneringen?

 

Resultat

Studien viser at barn – avhengig av alder – posisjonerer seg forskjellig overfor hverandre gjennom forskjellige aktiviteter. Studien identifiserer to dimensjoner ved posisjoneringen: en kollektiv posisjonering og en individuell posisjonering. Den kollektive posisjoneringen kommer som oftest til uttrykk verbalt hos de eldre barna, for eksempel ved at de gjentar det andre har ytret, eller beskylder andre for noe foran grupper av barn. De yngre barna bruker derimot verbale uttrykk til å inkludere andre barn i den pågående aktiviteten. Den individuelle posisjoneringen handler om at barnet målrettet posisjonerer seg overfor «sin egen aldersgruppe».

Studien viser også at kroppslige handlinger er viktige ressurser i barnas posisjonering – uansett barnets alder og barnehagekontekst. Taushet eller fravær av verbal bekreftelse er eksempler på kroppslige handlinger som både 2-åringene og 5-åringene i de tre barnehagene i undersøkelsen bruker.

Avslutningsvis peker resultatene på at barnas posisjonering er nært forbundet med barnas forståelse av institusjonelle normer og regler, og at barna allerede i tidlig alder er bevisste på kontekstualiserte regler (contextualised rules). Barna opprettholder den sosiale ordenen ved å henvise til hva som er riktig og feil, og/eller ved å bestemme hvem som kan delta i en aktivitet. Å ha en felles forståelse av de institusjonelle normene, reglene og aktivitetene blir dermed et viktig redskap for å skape felles aktiviteter. Barna utvider også de allerede eksisterende reglene i barnehagen for å påvirke posisjonene i samspillet.

Design

Datainnsamlingen bygger på videoopptak fra tre forskjellige barnehager (preschools). Disse dataene er samlet inn i forbindelse med to tidligere undersøkelser, som i artikkelen betegnes som prosjekt A og prosjekt B. Datamaterialet i prosjekt A er basert på feltarbeid i åtte forskjellige barnehager over en periode på seks måneder. I prosjektet ble 2-åringers samspill med barnehagelærere (teachers) og jevnaldrende barn observert. Prosjekt B var en del av en lengdesnittsstudie, hvor en gruppe 5-åringers daglige aktiviteter i barnehagen ble observert.

Referanser

Kultti, A. & Odenbring, Y. (2015). Collective and Individual Dimensions in Peer Positioning in Early Childhood Education. Early Child Development and Care 185(6), 868-882.

Oppdragsgiver

Uoplyst