Rapport for "Forsøg med Læring i Bevægelse".

Forfattere
Bugge, A.
Seelen, J.V.
Herskind, M.
Svendler, C.
Thorsen, A.K.
Dam, J.
Tarp, J.
Sørensen, M.H.
Olesen, L.G.
Froberg, K.
Kilde
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
År
2015

Formål

Formålet med denne studien er å undersøke hvilke forhold som motiverer barn til å delta i forskjellige bevegelsesaktiviteter i barnehagen, samt å undersøke aktivitetsmønstre og faktorer som kan forklare forskjeller i aktivitetsnivået mellom barnehager og mellom barn.

Resultat

Den kvantitative undersøkelsen viser at det fysiske aktivitetsnivået varierer en god del fra barn til barn, også innenfor den enkelte barnehagen. Men resultatene viser også at barna i en gitt barnehage til en viss grad tilpasser aktivitetsnivået etter hverandre, noe som særlig gjelder jenter. Ifølge studien påvirker følgende faktorer barnas aktivitetsnivå: størrelsen på innearealet, antall hverdager i forhold til helgedager, antall dager uten regn, barnehagens plassering på eiendommen (hvis den var plassert i midten, kunne barna løpe rundt bygget) og mengden vegetasjon på lekeplassen.

I den kvalitative undersøkelsen peker forskerne på at valg av aktivitet og pedagogisk gjennomføring hadde betydning for barnas motivasjon og hvilke muligheter de hadde til å bevege seg og skape meningsfulle relasjoner med andre barn og med voksne. Aktiviteter preget av medbestemmelse, dialog og kommunikasjon økte både barnas motivasjon til å bevege seg og tiden de deltok i organiserte aktiviteter. Videre finner forskerne at meningsfull bevegelsespedagogikk var avhengig både av personalets personlige, faglige og pedagogiske kompetanse og av betingelser som for eksempel antall barn, rom/fasiliteter og samarbeid mellom personalet. De voksnes språk, intonasjon, synlige glede og engasjerte bevegelse hadde stor betydning for barnas deltakelse og motivasjon til å mestre bevegelsesmessige og sosiale utfordringer. Til slutt finner forskerne at barnehagens bevegelsespedagogiske forankring og utvikling styrkes når ledelsen styrer kommunikasjonen og organiserer diskusjoner om didaktiske utfordringer i personalgruppen samt planlegger aktiviteter.

Design

«Forsøg med Læring i Bevægelse» består av både en kvalitativ og en kvantitativ undersøkelse. De kvalitative dataene består av observasjoner, intervjuer med barnehagelærere og styrere, barnehagelæreres skriftlige fortellinger om barns læreprosesser samt forskernes deltakelse i forskjellige gruppemøter. De kvalitative dataene er samlet inn i to integrerte barnehager. De kvantitative dataene er samlet inn ved hjelp av en rekke målinger av barnas kroppshøyde, kroppsvekt, midjemål og motorikk. I tillegg ble det samlet inn informasjon om det enkelte barnet og den enkelte barnehagen gjennom opptellinger og spørreskjemaer. Datainnsamlingen i den kvantitative delen av studien er basert på 43 tilfeldig utvalgte barnehager (børnehaver) i én dansk kommune.

Referanser

Bugge, A., Seelen, J.V., Herskind, M., Svendler, C., Thorsen, A.K., Dam, J., Tarp, J., Sørensen, M.H., Olesen, L.G. & Froberg, K. (2015). Rapport for "Forsøg med Læring i Bevægelse". Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Oppdragsgiver

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Undervisningsministeriet).