Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet.

Forfattere
Brandlistuen, R.E.
Helland, S.S.
Evensen, L.A.
Schjølberg, S.
Tambs, K.
Aase, H.
Wang, M.V.
Kilde
Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.
År
2015

Formål

Studien søker å avklare forholdet mellom kvalitet i barnehagen og sårbare barn, mistilpassede barn og barn med språkvansker. I studien defineres sårbare barn som barn som har en nevrobiologisk risiko, for eksempel ved at de er født for tidlig, har lav fødselsvekt eller har et vanskelig temperament i spedbarnsalderen. Et vanskelig temperament hos barnet kan for eksempel bety at det gråter mye, er vanskelig å trøste eller krever mye oppmerksomhet. Mer spesifikt er det forholdet mellom barnas trivsel, tidlig start i barnehage, lange dager samt strukturell og prosessuell kvalitet som søkes avklart.

Resultat

Studien viser at tidlig barnehagestart ikke ser ut til å virke inn på atferd og språkutvikling. Derimot ser det ut til at lange dager i barnehagen har en innvirkning, særlig på sårbare barn. Dessuten er det en sammenheng mellom stadig høyere kvalitetsmål og språkutvikling og atferd, særlig blant sårbare barn. Disse resultatene skiller seg ut når man sammenligner tilsvarende sammenhenger for alle barn. Studien viser videre at lange dager i barnehagen kan ha negative konsekvenser for sårbare barn, og at kvaliteten i barnehagen kan være særlig viktig for disse barna. Studien viser også at det er sammenheng mellom kreativ og fysisk lek og språkutvikling, særlig for sårbare barn. Studien konkluderer med at sammenhengene som ble funnet mellom kvalitet og utvikling, er avhengige av hvilket utgangspunkt barnet har. Dårlig kvalitet i barnehagen kan ha negativ innflytelse på barnas utvikling, mens god kvalitet ser ut til å forebygge utviklingen av komplikasjoner. Ifølge forfatternes bør fremtidig forskning undersøke tilsvarende sammenhenger for andre grupper av barn.

Design

Studien anvender deler av dataene fra et sekundært datamateriale, nærmere bestemt Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBA). Dataene stammer fra spørreskjemaer som er sendt til og besvart av mødrene til 6871 barn og samlet inn over en årrekke. Disse spørreskjemaene er supplert med spørreskjemaer som er fylt ut av pedagogisk leder eller avdelingsleder i barnehagene. Dataene er analysert statistisk for å finne ut om det er sammenheng mellom symptomer på språk- eller atferdsvansker og kvaliteten i barnehagen.

Referanser

Brandlistuen, R.E., Helland, S.S., Evensen, L.A., Schjølberg, S., Tambs, K., Aase, H. & Wang, M.V. (2015). Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt

Oppdragsgiver

Nasjonalt folkehelseinstitutt