Fra idealer til praksis. En Latour-inspirert studie av barnehageprosjektet ”Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse”.

Forfattere
Jordal, M. M.
Solbrække, K.N.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 10(3), 1- 17.
År
2015

Formål

Med denne studien ønsker forfatterne å belyse det fysiske og ergonomiske miljøet i en norsk barnehage. Dette formålet skal forstås i relasjon til prosjektet «Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse», som ble iverksatt for å redusere de fysiske skadene som kan oppstå etter mange års virke som barnehageansatt. Med utgangspunkt i forholdet mellom pedagogiske og ergonomiske idealer søker forskerne å undersøke spenningene som kan oppstå når målet med intervensjonen er å forbedre de voksnes ergonomiske rutiner og barns fysiske utfoldelsesmuligheter på én og samme tid.

 

Resultat

Ifølge forskernes konklusjon er det en rekke spesielle arkitektoniske hensyn som må tas for å ivareta de voksnes ergonomiske behov og barnas fysiske utfoldelsesmuligheter samtidig, og disse hensynene bør tas i betraktning i planleggingen og oppføringen av nye moderne barnehager.

Funnene i undersøkelsen indikerer at det er signifikante spenninger mellom barns bestrebelser på å være selvstendige og voksnes tendens til å skape orden og sikkerhet. Ifølge forskerne kan én av forklaringene på dette være at mennesker ikke nødvendigvis samhandler med de fysiske omgivelsene etter omgivelsenes konstruksjonsmessige intensjoner. Samtidig synes de fysiske omgivelsene å oppfordre til mange forskjellige bruksmuligheter, noe som kompliserer oppgaven med å skape synergi mellom ergonomiske og pedagogiske idealer.

Design

Undersøkelsen er utformet som en etnografisk studie, og dataene er samlet inn gjennom deltakerobservasjoner. Studiens teoretiske utgangspunkt er Bruno Latours tenkning om det materielle og det menneskelige. Dette perspektivet suppleres av et diskursanalytisk grep, som gjør det mulig å forstå hvordan diskurser påvirker samspillet mellom den pedagogiske praksisen og barnehagens fysiske miljø. Undersøkelsen ble utført i én nybygd barnehage med en unik arkitektur. I tråd med prinsippet om at barnehagens arkitektoniske utforming skulle støtte opp under barnas selvstendighet, var mye av utstyret og de daglige bruksgjenstandene i barnehagen plassert i barnehøyde. I løpet av 14 dager over en periode på tre måneder samlet forskerne inn data fra et av barnehagens sju team.

 

Referanser

Jordal, M. M. & Solbrække, K.N. (2015). Fra idealer til praksis. En Latour-inspirert studie av barnehageprosjektet ”Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse”. Nordisk Barnehageforskning 10(3), 1- 17.

Oppdragsgiver

Uoplyst