Seksåringenes klasseromsaktiviteter. En kvalitativ studie av norske førsteklasser og svenske förskoleklasser.

Forfatter
Bjørnestad, E.
Kilde
Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
År
2009

Formål

Målet for avhandlingen er å belyse og kartlegge trekk ved de pedagogiske tilbudene til seksåringer i første klasse i Norge og førskoleklassen i Sverige. Avhandlingen har forsøkt å svare på følgende overordnede problemstilling: Hva kjennetegner de pedagogiske aktivitetene i seksåringenes klasserom etter tradisjonsmøtet mellom barnehage og skole? Denne er igjen delt i følgende delspørsmål:

1. Hvilke arbeids- og undervisningsformer blir brukt i seksåringenes klasserom?

2. Hva kjennetegner lærernes interaksjon med elevene i klassen?

3. Er seksåringenes klasseromsplikt blitt "skolefiksert", eller har den karakter av en blandingspraksis?

Resultat

Studien viser at tradisjonene fra barnehage og skole blir videreført i det pedagogiske tilbudet til seksåringer. Gulvet trekkes inn som undervisningsrom i stor grad, dagen er preget av overgangsaktiviteter, og læreren dominerer forholdsvis lite av undervisningstiden. Samtalemønstrene varierer ut fra innholdet i samtalene. Innredningsmessig er tilbudet preget av både barnehage- og skoletradisjon.

Design

Det ble gjennomført observasjonsstudier av en ukes varighet i henholdsvis fire norske førsteklasser og fire svenske førskoleklasser. Ved hjelp av punktobservasjonsskjemaer i kombinasjon med ustrukturerte feltnotater ble det samlet inn data fra åtte klasser som ble analysert samlet.

Referanser

Bjørnestad, E. (2009). Seksåringenes klasseromsaktiviteter. En kvalitativ studie av norske førsteklasser og svenske förskoleklasser. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Oppdragsgiver

Doktorgradsstudium gjennomført ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Finansieringen av prosjektet er ikke beskrevet.