The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers’ play, learning and development.

Forfatter
Moser, T. og Martinsen
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 457-471.
År
2010

Formål

Formålet med studien var å gi en deskriptiv kartlegging av utemiljøet i norske barnehager som pedagogisk rom, det vil si forhold som påvirker barnas mulighet til lek, læring og utvikling. Begrepet rom omfatter både det fysiske rommet, innredning, gjenstander og estetikk så vel som handlinger, betydningstilleggelse og organisering av det pedagogiske arbeidet i tid og rom. Studiens forskningsspørsmål var: Hvor mye tid per dag tilbringer norske barn i barnehage utendørs? Hvor store er utearealene i norske barnehager? Hvor like eller forskjellige er norske barnehagers utemiljø?

Resultat

Studien avdekket at norske barn ifølge de spurte barnehagestyrerne i gjennomsnitt er utendørs en tredel av dagen i vinterhalvåret og to tredeler av dagen i sommerhalvåret. Barnehagene har i gjennomsnitt en inngjerdet lekeplass på 2 619,5 kvadratmeter, eller 47,1 kvadratmeter per barn. Det er imidlertid store variasjoner lekeplassenes størrelse, både for barnehager i større byer, i mindre byer og på landet. Studien avdekket at typen innredning og lekeapparater i barnehagene i stor grad var ensartet. Mange barnehager har steder der barna kan klatre. Kun cirka en firedel av barnehagene har egne områder satt av til de minste barna (ett til tre år). Mange av barnehagestyrerne mente at barnehagen hadde "hemmelige steder" på lekeplassen der barna kunne leke alene eller i små grupper uten å føle at de ble forstyrret av voksne eller andre barn. Barnehagestyrerne mente også at barna i stor grad selv kunne finne og velge de lekene de ville bruke.

Design

Ved hjelp av spørreskjemaer til barnehagestyrere og avdelingsledere i 133 representativt utvalgte barnehager ønsket studien å skaffe informasjon om barnehagenes utemiljø. Studien undersøkte barnehagenes lekeplasser med hensyn til størrelse, utforming og innhold, hvor lenge barna var utendørs, og om det fantes egne områder til de minste barna.

Referanser

Moser, T. og Martinsen, M.T. (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers’ play, learning and development. European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 457-471.

Oppdragsgiver

Forskningsprojektet BONDS (Behaviour Outlook Norwegian Developmental Study) udført af det norske Adferdssenteret i samarbejde med Høgskolen i Vestfold.