”Play in the kindergarten: The case of Norway, Sweden, New Zealand and Japan”.

Forfatter
Synodi, E.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 18(3), 185-200.
År
2010

Formål

Formålet med studien var å undersøke om og i hvilket omfang "pedagogikk om lek" forekommer i de pedagogiske læreplanene for barnehagen i henholdsvis Norge, Sverige, Japan og New Zealand, siden læreplanene gjenspeiler hvilke forventninger det fra statens side er til lek i barnehagen. Landene ble valgt fordi de alle har tradisjon for lek i barnehagen og har skrevet under på FNs barnekonvensjon om barns rett til lek. I tillegg fant forskeren det relevant å sammenligne på tvers av geografi og kultur. Ifølge forfatteren innebærer pedagogikk om lek at lek og pedagogikk fremstår som et sammenhengende fenomen, og at det bryter med forestillingen om lek og læring som dikotomiske størrelser.

Resultat

Forfatteren kom frem til at den svenske læreplanen betrakter lek som en integrert del av hverdagen i barnehagen og dermed anvender et holistisk syn på leken. I den norske teksten får den frie leken gode betingelser, siden det står at førskolelærerne skal oppmuntre til lek som bygger på barnas behov og ønsker. I både den norske og newzealandske læreplanen finner man igjen alle de tre tilnærmingene til lek, det vil si fri lek, førskolelærerorganisert lek og fellesinitiert lek, og på bakgrunn av dette konkluderer forfatteren med at læreplanen inneholder en pedagogikk om lek. I Japan, derimot, er leken knyttet til læring, og forfatteren konkluderer med at betingelsene for en "pedagogikk om lek" ikke er til stede.

Design

Datamaterialet består av læreplaner for barnehager i henholdsvis Norge, Sverige, Japan og New Zealand. Forfatteren gikk gjennom de fire landenes læreplaner på jakt etter passasjer der førskolelæreres arbeid med lek og læring opptrådte, og sammenlignet i hvilken grad de ulike landene la vekt på pedagogikk om lek i sine formålsbeskrivelser. Analysen tar utgangspunkt i kategoriene fri lek (der barna har initiativet), førskolelærerorganisert lek (der førskolelæreren har styringen og knytter leken til læreplanen) og til slutt fellesinitiert lek (der initiativet er fordelt på barn og førskolelærer, og førskolelæreren har fokus på barnas læring uten å endre leken).

Referanser

Synodi, E. (2010). ”Play in the kindergarten: The case of Norway, Sweden, New Zealand and Japan”. International Journal of Early Years Education, 18(3), 185-200.

Oppdragsgiver

uoplyst