“Developing Individual Goals, Shared Goals, and the Goals of Others: Dimensions of Constructive Competition in Learning Contexts”.

Forfattere
Sheridan, S.
Williams, P.
Kilde
Scandinavian Journal of Educational Research, 55(2), 145–164.
År
2011

Formål

Formålet med studien er å beskrive og definere konstruktiv konkurranse som et pedagogisk fenomen i forskjellige læringssammenhenger. Konkurranse i læringssammenheng kan forekomme både som destruktiv konkurranse – hvis det skjer som et forsøk på å nå frem på andres bekostning – og som konstruktiv konkurranse, som forfatterne forbinder med motivasjon, men som det er målet å definere ved hjelp av undersøkelsen.

Resultat

Studien viser at konstruktiv konkurranse består av minst seks dimensjoner, og barn og førskolelærere kan konkurrere innenfor alle disse dimensjonene. Dimensjonene er: 1) å være verken vinner eller taper, 2) sosial sammenligning av kompetanse, 3) konstruktiv motivasjon, 4) gjensidig veiledning, 5) å vinne og 6) å strekke seg lenger enn eget forventet potensial. Hvilken form den aktuelle konkurransen har avhenger blant annet av om dimensjonene er prosess- eller resultatorienterte, og om man opplever én eller flere andre som konkurrenter. Forfatterne konkluderer med at konkurranse er en drivkraft for samarbeid, og at samarbeidet er et av ​​de viktigste vilkårene for å kunne konkurrere konstruktivt. Viljen til å lære er en annen avgjørende forutsetning for å utvikle konstruktiv konkurranse, samtidig som konstruktiv konkurranse motiverer til læring.

Design

Totalt omfatter undersøkelsen 78 barn i alderen 5–18 år og 29 førskolelærere og lærere fra barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Tolv barn på fem år og seks førskolelærere ble intervjuet ved hjelp av halvstrukturerte intervjuer der utgangspunktet var fotografier som illustrerte forskjellige former for konkurransesituasjoner. I intervjuene ble det fokusert på konkurranse, motivasjon, læring og ytre vilkår i en læringskontekst. Materialet ble deretter analysert for å beskrive hvordan barna og førskolelærerne uttrykte og oppfattet konkurranse i forskjellige situasjoner.

Referanser

Sheridan, S. & Williams, P. (2011). “Developing Individual Goals, Shared Goals, and the Goals of Others: Dimensions of Constructive Competition in Learning Contexts”. Scandinavian Journal of Educational Research, 55(2), 145–164.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.