“Children’s perspectives on their everyday lives in child care in two cultures: Denmark and the United States”. Early Childhood Education Journal, 39, 17-27.

Forfattere
Kragh-Müller, G.
Isbell, R.
År
2011

Formål

Formålet med studien er å undersøke barns perspektiv på forskjellige aspekter ved barnehagen – for eksempel foretrukne aktiviteter, hva de liker og ikke liker, og relasjoner til førskolelærere og jevnaldrende – for å kunne oppnå en bred forståelse av hva som fremmer gode læringsmiljøer for barn i lek og barn i læringsprosesser.

Resultat

Analysen av tegningene viser at de danske barna er enige om at lek er det beste ved å gå i barnehage. Det å leke med venner og å leke ute er svært populært. Guttene liker å klatre i trær og leke med biler, mens jentene er glade i å leke innendørs. Barna forteller gjennom tegningene at det de opplever som verst i barnehagen, er når de ikke har noen å leke med, når de blir ekskludert fra leken, og når de blir ertet. Lekekameratenes aksept er svært viktig for dem. Barna illustrerer også gjennom tegningene at de opplever det som vanskelig å bli kjeftet på av de voksne. Innholdet i intervjuene støttet opp under fremstillingen av lek med venner som det beste ved barnehagen. Husker, rutsjebanen og fotball var populære leker utendørs. Ingen av barna nevnte organisert lek eller organiserte aktiviteter i positiv eller negativ sammenheng. Barna beskrev en god førskolelærer som en som leker med barna, forteller historier og har humor. En snill voksen er også en som er fleksibel når det gjelder regler, og som gir barna valg, for eksempel når det gjelder å leke ute eller inne. Observasjonene viser at mye av barnas lek var fri og selvinitiert lek. Barna fortalte at de setter pris på å leke med hverandre, men at de også gjerne vil leke og drive med flere aktiviteter sammen med de voksne.

Design

Data ble samlet inn i USA og Danmark. I Danmark ble fire barn, to jenter og to gutter, intervjuet individuelt. Tre barn ble intervjuet i gruppe. I tillegg ble det analysert 15 barnetegninger, hvorav fire er presentert i studien. Forfatteren observerte barna i barnehagen i fem hele dager. Barna var tre til seks år gamle.

Referanser

Kragh-Müller, G. & Isbell, R. (2011). “Children’s perspectives on their everyday lives in child care in two cultures: Denmark and the United States”. Early Childhood Education Journal, 39, 17-27.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.