”Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling”.

Forfatter
Grindland, B.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 75-90.
År
2011

Formål

Formålet med studien var å undersøke hvordan førskolelærere omtaler episoder der barn og voksne som deltakere i et måltid, bryter med og gir uttrykk for uenighet omkring det som strukturerer måltidsfellesskapet. Forfatteren ønsket også å undersøke hvilke mulige vilkår forskjellige diskurser i samtalene gav for uenighet som demokratisk praksis i et måltidsfellesskap.

Resultat

Studien identifiserer to forskjellige diskurser omkring måltidssituasjonene, en ordensdiskurs og en utforskningsdiskurs. I ordensdiskursen blir uenighet opplevd som truende for måltidsfellesskapet, og den blir derfor forsøkt omdannet til enighet. I ordensdiskursen foregår deltakelsen ved at man tilpasser seg de gjeldende strukturene, og det finnes bare én identitet – ”vi”. I utforskningsdiskursen blir fellesskapet oppfattet som å bestå av deltakere med ulike identiteter, og uenighet blir derfor ikke ansett som truende for fellesskapet. I stedet blir måltidsfellesskapet sett som et demokratisk fellesskap der barna kan oppleve at det er rom for forskjeller og uenighet. Forfatteren argumenterer for at utforskningsdiskursen kan gi barna erfaring med demokratiske øyeblikk, samtidig som det finnes en ordensdiskurs som er forskjellig fra øyeblikkene som har plass til konfliktfylt konsensus. 

Design

Barnehagepersonale fra fire småbarnsavdelinger deltok i studien. Det empiriske materialet består av tre utdrag fra sju samtaler mellom barnehagepersonalet. Samtalene ble tatt opp på bånd av forfatteren og senere transkribert. Materialet ble analysert ut fra en diskursteoretisk metode med fokus på demokrati, der forfatteren identifiserte forskjellige diskurser i materialet.

Referanser

Grindland, B. (2011). ”Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling”. Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 75-90.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.