”Barnehageorganisasjonen – autonomi eller standardisering?”.

Forfatter
Børhaug, K.
Kilde
Tidsskriftet FoU i praksis, 5(2), 49-66.
År
2011

Formål

Det overordnede målet med artikkelen var å undersøke i hvilken grad norske barnehager er formaliserte og rutinepregede som organisasjon. Det ble undersøkt i hvilken grad barnehagene har disse organisatoriske kjennetegnene. Det er en vanlig oppfatning at norske barnehager i liten grad er preget av rutiner og formalisering. Denne organisasjonsformen anses å være tuftet på verdier som omsorg, fleksibilitet, profesjonalitet og deltaking. Formelle rutiner betraktes i studien som nedskrevne regler autorisert fra oven, og som gjelder for alle personene i organisasjonen.

Resultat

Forfatteren oppdaget at barnehagene var svært rutinepreget, og at rutinene i stor grad var formalisert. Det gjaldt både administrative oppgaver og personalbehandling så vel som pedagogiske oppgaver, for eksempel arbeid med barn med spesielle behov, foreldresamarbeid og pedagogiske aktiviteter. Deltakerne i intervjuene gav uttrykk for at de setter pris på rutinene, og at de ser regler og rutiner som noe positivt. Forfatteren konkluderer med at en svært rutinepreget hverdag fører til lav grad av selvstyring for dem som arbeider i barnehagen. De har ikke den friheten de ønsker å ha. 

Design

Ti styrere, 20 førskolelærere og 20 barnehageassistenter fra ti forskjellige barnehager deltok i undersøkelsen. De fylte ut et spørreskjema og deltok i halvstrukturerte intervjuer. Deltakerne svarte på spørsmål om oppgaver og aktiviteter i barnehagen og om hvordan de samarbeider og planlegger innholdet i barnehagen. Det ble stilt oppfølgingsspørsmål knyttet til de oppgavene som var faste og nedskrevet som rutiner.

Referanser

Børhaug, K. (2011). ”Barnehageorganisasjonen – autonomi eller standardisering?”. Tidsskriftet FoU i praksis, 5(2), 49-66.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.