“Barnehagens rom og barns hverdag – utvalgte funn om organisering av barn, rom og tid”.

Forfattere
Martinsen, M.T.
Moser, T.
Kilde
I: Hoel, T.L., Guldal, T.M., Dons, C.F., Sagberg, S., Solhaug, T. & Wæge, K. (red.): FoU i Praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 317-329.
År
2011
ISBN
9788251925655

Formål

Formålet med studien er å identifisere potensielt relevante forhold knyttet til organiseringen av barn, rom og tid i barnehagen, som kan styrke eller begrense barns muligheter til lek, læring og utvikling. Med organisering menes hvordan barnehagen med utgangspunkt i en konkret barnegruppe disponerer sine personalmessige, romlige, utstyrsmessige og tidsmessige ressurser, og hvordan dette kommer til uttrykk i valg av organisasjonsmodell (for eksempel base- eller avdelingsstruktur, avdelingsløs eller andre former for organisering), bruk av rom, dagsrytme og tidsregulering. Studiens forskningsspørsmål er: 1. Hvordan blir barns rom og tid organisert i barnas hverdag i barnehagen? 2. Er det sammenheng mellom barnehagens organisasjonsmodell og organiseringen av barn, rom og tid?

Resultat

Forfatterne finner ingen entydige mønstre i sammenhengen mellom barnehagens organisering og forskjellige rom- og tidsmessige forhold som preger barnas hverdag i barnehagen. Det er imidlertid forskjell på de ulike organisasjonsformene. På enkelte områder, for eksempel størrelsen på barnegruppen, barnas adgang til rom uten voksenhjelp og muligheter for uforstyrret lek, virker det som baseorganiserte barnehager har større utfordringer enn barnehager med andre former for organisering. Studien indikerer dermed at alle organisasjonsformer har fordeler og ulemper, og at valg av organisasjonsmodell har konsekvenser for hvordan barnas hverdag blir organisert.

Design

Studien benytter en beskrivende og utforskende tilnærming til emnet siden det ikke foreligger tilstrekkelig forskningsbasert kunnskap om organisering av barn, tid og rom. Datamaterialet består av svar på spørreskjemaer som er samlet inn blant barnehagestyrere og pedagogiske ledere. Besvarelser fra 117 barnehager inngår i undersøkelsen, og både barnehagestyreren og minst én av de pedagogiske lederne, som regel en førskolelærer, har svart på spørreskjemaet. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om kjennetegn ved barnehagen, personalgruppen, utemiljøet, pedagogikken, foreldresamarbeidet, selvevaluering og ledelse. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS.

Referanser

Martinsen, M.T. & Moser, T. (2011). “Barnehagens rom og barns hverdag – utvalgte funn om organisering av barn, rom og tid”. I: Hoel, T.L., Guldal, T.M., Dons, C.F., Sagberg, S., Solhaug, T. & Wæge, K. (red.): FoU i Praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 317-329.

Oppdragsgiver

Atferdssenteret, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Vestfold