”Et blikk på barns vilkår for fysisk aktivitet i barnehager. En komparativ studie, 1981 og 2009”.

Forfatter
Stokke, A.
Kilde
Barn nr. 1, 27-47.
År
2011

Formål

Formålet med artikkelen er å undersøke hvilke former for lekeutstyr og hva slags natur som finnes i og ved barnehagen, og hvordan førskolelærere vurderer denne siden av det fysiske miljøet med tanke på fysisk aktivitet. I 1982 publiserte forfatteren en undersøkelse der hun hadde undersøkt det fysiske miljøet i barnehagene, og artikkelen fra 2011 beskriver en undersøkelse som er svært lik undersøkelsen fra 1982. Det er også et mål i artikkelen å sammenligne resultatene fra de to undersøkelsene for å kunne analysere hvilke endringer som har skjedd i barnehagenes fysiske miljø fra 1981 til 2009.

Resultat

Undersøkelsen viser at barnehagene i dag har mer lekeutstyr og mer natur enn de hadde i 1981, og at førskolelærerne vurderer lekemiljøet til å være bedre enn det førskolelærerne gjorde i 1981. Samtidig viser undersøkelsen at førskolelærerne i 2009 mente det var flere barn som var svært fysisk aktive og færre som ikke var fysisk aktive eller var normalt fysiske aktive, enn førskolelærerne i 1981 mente.

Design

Det ble sendt ut et spørreskjema med spørsmål knyttet til barnehagens fysiske miljø og barnas aktivitetsnivå, til 483 barnehager, cirka hver ellevte barnehage i Norge. 287 barnehager svarte på spørreskjemaet, noe som tilsvarer en svarprosent på 59,4. Spørsmålene i spørreskjemaet var identiske med spørsmålene fra 1982-undersøkelsen. Svarene ble behandlet ved hjelp av frekvensanalyser og krysstabulering i statistikkprogrammet SPSS.

Referanser

Stokke, A. (2011). ”Et blikk på barns vilkår for fysisk aktivitet i barnehager. En komparativ studie, 1981 og 2009”. Barn nr. 1, 27-47.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.