”Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010”.

Forfattere
Moafi, H.
Bjørkli, E.S.
Kilde
Oslo: Statistisk Sentralbyrå.
År
2011
ISBN
978-82-537-8216-4

Formål

Formålet med studien er å beskrive barnefamiliers valg, atferd, preferanser og prioritering i forbindelse med barnehageordninger og skolefritidsordninger.

Resultat

Undersøkelsen viser at bruken av barnehage øker med barnets alder, foreldrenes utdanningsnivå og familiens inntekt. Den viser også en tendens til at foreldre i lavinntektfamilier oppgir prisen på barnehageplassen som en viktig årsak til at de ikke søker. Undersøkelsen avdekker også at 71 prosent av barna er i barnehagen 25–40 timer i uken, noe som tilsvarer deltidsplass, selv om de fleste familiene har avtalt heltidsplass på mer enn 40 timer i uken. I gjennomsnitt oppholder barna seg i barnehagen i 35 timer i uken.

Design

3 262 foreldre til barn i alderen ett til ni år ble intervjuet over telefon. For foreldre med barn i alderen ett til fem år handlet intervjuene om familiens økonomi, valg og preferanser i forbindelse med barnehageordningen og hvor fornøyde de var med disse. Forfatterne utførte en deskriptiv analyse der svarene ble satt opp i tabeller og figurer for å illustrere familienes bruk av barnehageordningene.

Referanser

Moafi, H. & Bjørkli, E.S. (2011). ”Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010”. Oslo: Statistisk Sentralbyrå.

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet