”Embodied Voices and Voicing Embodied Knowing: Accessing and Developing Young Children’s Aesthetic Movement Skills”.

Forfattere
Wallerstedt, C.
Pramling, N.
Samuelsson, I.P.
Kilde
Educational Research with Our Youngest. International Perspectives on Early Childhood Education and Development, 5, 87-102.
År
2011
ISBN
978-94-007-2394-8

Formål

Formålet med studien er å illustrere hvordan barn i alderen ett til to år gjennom ikke-verbal kommunikasjon klarer å uttrykke seg som kompetente individer uten at de nødvendigvis har et språk som de kan bruke til å formidle sin forståelse med. Et overordnet tema i studien er derfor knyttet til forholdet mellom verbal og ikke-verbal kommunikasjon og barnas estetiske og kroppslige utvikling.

Resultat

Forfatterne peker på tre forhold som det er vesentlig å inkludere når man skal arbeide med å utvikle helt små barns kroppslige og estetiske kompetanse. For det første er det for førskolelærere viktig å skape situasjoner der barna kan få lov til å uttrykke seg ikke-verbalt. Dernest viser studien at det er vesentlig at førskolelærerne kommuniserer verbalt med barna som en metode for å utvikle barnas kroppslige og estetiske kompetanse. Som et tredje punkt peker forfatterne på et forsømt pedagogisk prinsipp: at førskolelærere og forfattere under enkelte aktiviteter oppfordrer barna til å gjøre det motsatte av det de gjør, for å få innblikk i barnas forståelse av sine estetiske bevegelser. Det kan for eksempel være å oppfordre barna til å danse på en annen måte. Studien konkluderer også med at lek er en metode der barna kan få anerkjent og lov til å utfolde sin kompetanse.

Design

Videoopptak av førskolelærere og barn utgjør det empiriske materialet. Opptak av to aktiviteter fra barnehagen brukes som illustrasjon, og med utgangspunkt i dem blir det analysert og diskutert hvordan førskolelærere kan produsere aktiviteter der barn som ikke kan uttrykke seg muntlig, kan bli anerkjent som kompetente. Utviklingspedagogikk er den teoretiske rammen som de empiriske eksemplene blir analysert og diskutert innenfor, og de medvirkende førskolelærerne leste utgivelser om utviklingspedagogikk som en del av prosjektet.

Referanser

Wallerstedt, C., Pramling, N. & Samuelsson, I.P. (2011). ”Embodied Voices and Voicing Embodied Knowing: Accessing and Developing Young Children’s Aesthetic Movement Skills”. Educational Research with Our Youngest. International Perspectives on Early Childhood Education and Development, 5, 87-102.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet