Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier.

Forfattere
Hviid, P.
Plotnikof, M.
Kilde
Københavns Universitet og Copenhagen Business School.
År
2012
ISBN
87-91757-08-8

Formål

Prosjektet ble igangsatt som et åpent, tverrfaglig dialogforsøk som skulle finne og iverksette alternative problemnære samspillsformer på barnehageområdet i to kommuner på Sjælland. Tre typer laboratorieprosesser ble igangsatt. Laboratorieprosesser er en form for workshops som blant annet har til formål å styrke kunnskapsdelingen, de sosiale relasjonene samt tilliten og samspillet mellom aktørene. Laboratoriene fokuserte på henholdsvis samspill mellom barn og voksne, samspill mellom førskolelærere og barnehagestyrere og samspill mellom barn, foreldre, førskolelærere, offentlige forvaltere og politikere. Formålet med studien er dermed å undersøke om deltakelse i laboratorier kan bidra til at man finner alternative samarbeidsmåter i organiseringen av barnehager.

Resultat

Det overordnede resultatet av studien er at det erkjente behovet for å lytte til hverandre gjennom prosjektet har blitt uttalt og satt ut i praksis på tvers av alle instanser som beskjeftiger seg med barnehage i kommunene. Politikerne uttrykker et behov for å være i direkte dialog med førskolelærerne, og styrerne uttrykker et behov for å være i nærmere kontakt med barnelivet i barnehagene. Førskolelærerne uttrykker blant annet et behov for å kunne utvikle og utforske egen praksis i høyere grad og sammen med andre. Forvaltningen uttrykker et behov for en dypere kjennskap til barnehagenes hverdagsliv og praksis – særlig i forbindelse med deres eget tilsyn med barnehagene. Forfatterne konkluderer med at den viktigste faktoren for at partene i dialogen skal klare å samarbeide og lytte til hverandre, er at de har tillit til hverandre.

Design

Det er brukt flere metoder til å samle inn datamaterialet, blant annet initiering av og deltakelse i laboratorier, utforskende samarbeidsprosesser, spørreskjemaundersøkelse, intervjuer og fokusgruppeintervjuer. Videre har forskerne observert aktørenes hverdag og diverse møter de har deltatt på.

Laboratorieprosessene er utarbeidet og gjennomført i direkte forbindelse med lokale prosjektarbeider og er tiltenkt ulike aktørgrupper og dialogparter. Blant annet ble det etablert styringslaboratorier, forvaltningslaboratorier, profesjonslaboratorier, styrerlaboratorier, barnelederlaboratorier og lekelaboratorier.

Referanser

Hviid, P. & Plotnikof, M. (2012). Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier. Københavns Universitet og Copenhagen Business School.

Oppdragsgiver

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds forskningsfond