Experiences of Daycare Children of Divorce.

Forfattere
Størksen, I.
Thorsen, A.A.
Øverland, K.
Brown, S.R.
Kilde
Early Child Development and Care 182(7), 807-825.
År
2012

Formål

Studien har til formål å undersøke norske femåringers reaksjoner, opplevelser og følelser knyttet til foreldrenes skilsmisse, både i hjemmet og i barnehagen.

Resultat

Studien viser at barn som opplever at foreldrene skiller seg, er mer lei seg, sinte og føler seg mer ensomme enn barn som ikke har opplevd en skilsmisse. Barna gir ikke uttrykk for disse følelsene og reaksjonene gjennom atferden sin, verken overfor foreldrene eller i barnehagen. Derfor er det en fare for at det pedagogiske personalet overser barn med foreldre som har vært igjennom, eller som går gjennom en skilsmisse. I tillegg viser studien at barn som har opplevd skilsmisse, men som trives, blant annet oppgir at de har mange venner i barnehagen.

Design

Datainnsamlingen og -analysen bygger på en alternativ metode kalt Q-metodologi. Utvalget består av barn fra 10 forskjellige barnehager. 17 av barna har foreldre som har blitt skilt, og 20 av barna har ikke opplevd skilsmisse. Alle barna var fem år eller nesten fem år gamle da de deltok i undersøkelsen. Dataene ble samlet inn gjennom samtaler med disse barna. Utgangspunktet for samtalene er Q-metodologi, som blant annet gjør bruk av visuelle kort / bilder. Datainnsamlingsfasene består bl.a. i å identifisere de følelsene som kan oppstå i forbindelse med en skilsmisse. I samtalene må hvert barn forholde seg til spørsmål som: "Hvis vi forestiller oss at dette er deg, hvordan har du det da inni deg?" og "Hvilke følelser tror du at du ville hatt i denne situasjonen?". Dataene er analysert ved hjelp av faktoranalyse.

Referanser

Størksen, I., Thorsen, A.A., Øverland, K. & Brown, S.R. (2012). Experiences of Daycare Children of Divorce. Early Child Development and Care 182(7), 807-825.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.