Design för lärande: barns meningsskapande i naturvetenskap.

Forfatter
Fristorp, A.E.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Stockholm universitet.
År
2012
ISBN
978-91-7447-507-4

Formål

Formålet med undersøkelsen er å beskrive og analysere utformingen av naturvitenskapelige læringsmiljøer og hvordan barn i barnehage, førskoleklasse (svensk: förskoleklass) og grunnskole skaper mening ut fra de undervisningsmidler som barna tilbys i naturvitenskapelige aktiviteter planlagt av førskolelærerne/lærerne. Videre sikter undersøkelsen mot å belyse hvordan utformingen av læringsmiljøer og barns meningsdannelse kan fortolkes og forstås i form av læring. Forskeren ønsker spesifikt å få svar på følgende fire spørsmål: 1) Hvordan er det naturvitenskapelige læringsmiljøet utformet i to forskjellige barnehager? 2) Hvordan skaper barna mening innenfor denne læringssammenhengen? 3) Hvilke samspillsmønstre kan identifiseres barna imellom og mellom barn og førskolelærere i forbindelse med naturvitenskapelige aktiviteter? 4) Hvordan kan utformingen av læringsmiljøet og barns meningsdannelse tolkes og forstås?

Resultat

Resultatene viser at få barn deltar i de naturvitenskapelige læringssammenhengene, antallet barn i de tre undersøkte barnegruppene tatt i betraktning. Studien viser også at overordnede organisatoriske prinsipper, som barnas alder (uansett om de velger å delta eller ikke) og barnas egne personlige interesser, er avgjørende for deltakelsen og meningsdannelsen deres i forbindelse med naturvitenskap. En klar, formell ramme rundt naturvitenskapelige læringssammenhenger kan være knyttet til en naturvitenskapelig diskurs som samsvarer med målene for de naturvitenskapelige aktivitetene. Resultatene viser også at barn skaper representasjoner – både individuelt og i fellesskap – på nye eller annerledes måter. Barnas verbale uttrykk, som tilsvarte den responsen førskolelærerne forventet, var høyt verdsatt og ble anerkjent som ekspertise. Ifølge forfatteren medfører imidlertid dette en fare for at mange av de potensielle betydningene som finnes i barns meningsdannelse i naturvitenskapen, blir oversett. Et annet viktig resultat er at barna utformet læringsprosessene sine og rammet inn naturvitenskapelige fenomener på måter som førskolelærerne ikke forventet. Dette er uttrykk for barns egen kunnskapsproduksjon og oppmuntring til å engasjere seg i de naturvitenskapelige aktivitetene.

Design

Undersøkelsen er basert på videoobservasjoner av tre grupper av barn fra to barnehager og én skole i ulike kommuner. De tre gruppene består av henholdsvis 19 barn (i barnehage), 19 barn (i barnehage) og 14 barn (i en førskoleklasse). Også fire førskolelærere har deltatt i undersøkelsen. Forskeren har observert noen barn innenfor de tre barnegruppene mer eksklusivt enn andre. Til sammen har 27 deltatt i en mikroanalyse av samspillet mellom henholdsvis barn og barn og barn og førskolelærere. Videoobservasjonene er transskribert og analysert ut fra en teoretisk referanseramme som er hentet fra multimodal og designorientert teori med søkelys på den kreative dimensjonen av læring og detaljerte aspekter av hvordan læring finner sted.

Referanser

Fristorp, A.E. (2012). Design för lärande: barns meningsskapande i naturvetenskap. Ph.d.-afhandling. Stockholms universitet.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.