Noise in the preschool. Health and preventive measures.

Forfatter
Sjödin, F.
Kilde
Umeå universitet: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
År
2012
ISBN
978-91-7459-518-5

Formål

Det overordnede formålet med denne avhandlingen er å undersøke lydmiljøet i svenske barnehager samt hvilke trivsels- og helsemessige konsekvenser det har for barnehageansatte å bli utsatt for støy i hverdagen. Videre ønsker forskeren å undersøke hvilke tiltak som kan iverksettes for å begrense omfanget av støy, ved å se på forskjellige akustiske og organisatoriske tiltak.

Resultat

Ganske mange av førskolelærerne rapporterer at de er lydtrøtte etter en arbeidsdag, og at de opplever søvnforstyrrelser av å jobbe i et miljø med høyt støynivå. Analyser av arbeidsbelastningen blant de ansatte viser at de bruker mye energi på å jobbe i et miljø med støy, noe som gir seg utslag i stress og utbrenthet. Videre viser studien at nivået for støyeksponeringen er relativt jevnt fordelt på de ulike barnehagene. Forskjellene i eksponeringsnivå fordelt på ukedager er små, men forskjellene mellom individer er store. Det vil si at det er store forskjeller i hvor lydsensitive medarbeiderne er. Førskolelærerne som deltar i studien, karakteriserer lydmiljøet som den mest plagsomme arbeidsmiljøfaktoren. De mest framtredende støykildene er ifølge studien barnestemmer og lyd fra aktiviteter. Opplevelsen av å ha et dårlig lydmiljø skaper dårligere forutsetninger for det pedagogiske arbeidet og øker frekvensen av helsemessige problemer. Akustiske tiltak, slik som nye ventilasjonssystemer, nye bord, isolerende veggpaneler, leker som ikke bråker, og færre barn på hver avdeling, viste seg å ha en langt større effekt på lydmiljøet enn organisatoriske tiltak, som å ha et avslapningsrom, å gi lyd- og stemmetrening til barn og voksne eller å montere en støymåler i lokalene.

Design

Avhandlingen er basert på et samarbeid med barnehager i Umeå kommune i Sverige og består av to delstudier. I den første delstudien deltar 101 førskolelærere, og i den andre delstudien deltar 24 førskolelærere. Den første delstudien omhandler målinger av støynivået i lekerom og spiserom. Lydmiljøets helseeffekter og påvirkning på opplevelser er analysert ved hjelp av en spørreskjemaundersøkelse samt prøver av stresshormonet kortisol hos førskolelærerne som deltar. Dessuten blir det foretatt en hørselsundersøkelse av deltakerne. I delstudie to undersøker forskeren sammenhengen mellom støy og arbeidsmiljø og hvordan dette påvirker medarbeidernes stressnivå.

Referanser

Sjödin, F. (2012). Noise in the preschool. Health and preventive measures. Umeå universitet: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.

Oppdragsgiver

AFA Försäkring