Fra tre-nivå til to-nivå. Omorgansiering av kommunale barnehager.

Forfattere
Larsen, A.K.
Slåtten, M.V.
Kilde
Rapport 2012 nr. 10. Høgskolen i Oslo.
År
2012
ISBN
9788293208167

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan barnehageansatte i Oslo kommune har opplevd prosessen med omorganisering fra den tradisjonelle organisasjonsformen med én styrer i hver barnehage til en organisering med klyngeledelse. Forskerne ønsker å finne ut om de ansatte opplever at den nye organisasjonsformen er hensiktsmessig for det daglige arbeidet deres. Studien stiller følgende spørsmål: 1) I hvilken grad opplever de ansatte tilgang på informasjon, forutsigbarhet og delaktighet i selve omstillingsprosessen? 2) Hvordan opplever de arbeidsfordelingen nå i forhold til tidligere, dvs. før omorganiseringen? 3) Opplever de ansatte at den nye organiseringen fungerer mer hensiktsmessig for det daglige arbeidet? 4) Har de ansatte eventuelt forslag til forbedringer av organisasjonsstrukturen for å få organisasjonen til å fungere mer hensiktsmessig?

Resultat

Studien viser at jo høyere opp i stillingshierarkiet man befinner seg, desto mer positiv er man til omorganiseringen. Klyngelederne og de faglige lederne mener at det var god tilgang på informasjon, mens førskolelærerne er delte i sin oppfatning av dette. Når det gjelder medbestemmelse, er alle stillingsgruppene enige om at avgjørelsen om omorganiseringen var tatt på forhånd. Halvparten av klyngelederne mener imidlertid at de hadde en stor grad av medbestemmelse når det gjaldt omorganiseringen. Begge delundersøkelsene viser at det har skjedd en generell delegering av oppgaver nedover i stillingsgruppene. Blant annet har førskolelærerne nå overtatt enkelte oppgaver som tidligere lå hos barnehagestyrerne, og mange mener derfor at de nå har mindre tid til å være i direkte kontakt med barna. De fleste fagkonsulentene og faglederne stiller seg positive til omorganiseringen, men også ansatte i disse gruppene opplever at de har overtatt en rekke oppgaver fra klyngelederen og dermed har mindre tid til faglig arbeid. Klyngelederne er i stor grad fornøyde med arbeidsfordelingen etter omstruktureringen.

Opplevelsen av at omorganiseringen har bidratt til en mer hensiktsmessig organisering, blir mindre desto lenger ned i stillingshierarkiet man kommer. Når det gjelder forslag til forbedringer i strukturen, påpekes det at mindre klynger ville vært bra. Det oppleves ofte at fagkonsulentene eller klyngelederne ikke er tilgjengelige fordi de sitter i møte eller lignende. Et annet forslag er å opprette flere administrative stillinger til å ta seg av administrative oppgaver.

Design

Studien baserer seg på en kvalitativ del, som består av intervjuer med alle barnehageansatte i en bydel i Oslo som har blitt omorganisert. Intervjuene ble gjort i 2009. Videre baserer studien seg på en kvantitativ del, en oppfølgingsdel fra 2010, der det ble sendt ut spørreskjemaer til barnehageansatte i en annen bydel i Oslo, som også hadde vært med på omorganiseringen. Totalt ble to klyngeledere, tre fagkonsulenter, elleve førskolelærere og åtte barnehageassistenter intervjuet. Spørreskjemaundersøkelsen er besvart av 6 av 6 klyngeledere, 11 av 14 faglige ledere og 34 av 75 førskolelærere. Veldig få assistenter har svart, og de er derfor utelatt i undersøkelsen.

Referanser

Larsen, A.K. & Slåtten, M.V. (2012). Fra tre-nivå til to-nivå. Omorgansiering av kommunale barnehager. Rapport 2012 nr. 10. Høgskolen i Oslo.

Oppdragsgiver

Oslo kommune