Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological Study.

Forfattere
Øverland, K.
Størksen, I.
Bru, E.
Thorsen, A.A.
Kilde
Scandinavian Journal of Educational Research 2012, 1-23.
År
2012

Formål

Studien har til formål å undersøke hvordan ansatte i barnehage opplever å jobbe med barn som har foreldre som er blitt skilt. Studien undersøker således hvordan skilsmisse oppleves sett fra de barnehageansattes perspektiv. Hvilke følelsesmessige erfaringer har de barnehageansatte gjort, og hvordan håndterer de barn og foreldre som er rammet av skilsmisse?

Resultat

Studien viser at det finnes medarbeidere i barnehagen som føler seg hhv. "sikre" og "usikre" på hvordan de skal håndtere skilsmissebarn i barnehagen. Felles for disse to gruppene medarbeidere er at ingen av dem har fått opplæring i å håndtere skilsmissebarn. De "usikre" medarbeiderne opplever at de lett blir for følelsesmessig engasjert, og at det er vanskelig å vite hvordan familier midt i en skilsmisse bør behandles. De "sikre" medarbeiderne har høyere utdanning; det er for eksempel flere førskolelærere representert i denne gruppen. Studien avdekker også slående forskjeller i synet på skilsmisse. De "sikre" medarbeiderne opplever at det finnes faste rutiner og verktøy i barnehagen som kan hjelpe dem i det daglige arbeidet med foreldre som gjennomgår en skilsmisse. Stikk i strid med dette opplever de "usikre" medarbeiderne at rutinene ikke er til stor hjelp, og at det ikke er tilstrekkelige verktøy tilgjengelig. De "sikre" medarbeiderne finner dessuten støtte i rammeplanen for barnehagen, mens de "usikre" medarbeiderne trenger veiledning og opplæring i å håndtere skilsmisse.

Design

Studiens datainnsamling og -analyse bygger på Q-metodologi. Datainnsamlingsfasene består bl.a. av en spørreskjemaundersøkelse utformet på grunnlag av skriftlige semistrukturerte, åpne spørsmål om f.eks. medarbeidernes opplevelser knyttet til foreldres skilsmisse. Spørreskjemaet er sendt ut til 64 barnehageansatte i fire forskjellige kommuner. Videre består datainnsamlingen av dybdeintervjuer og fokusgruppeintervjuer. Disse er gjennomført i sju barnehager. Dataene er analysert ved hjelp av korrelasjons- og faktoranalyse.

Referanser

Øverland, K., Størksen, I., Bru, E. & Thorsen, A.A. (2012). Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological Study. Scandinavian Journal of Educational Research 2012, 1-23.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.