How early and how long?

Forfattere
Løvgren, M.
Gulbrandsen, L.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 5(7), 1-9.
År
2012

Formål

Formålet med denne studien er å undersøke det pedagogiske personalets syn på kombinasjonen av at små barn (dvs. barn under tre år) begynner tidlig og har lange dager i barnehage.

Resultat

Resultatene viser at et stort flertall av det pedagogiske personalet mener at barn bør begynne senere enn ved ettårsalderen, og at de bør ha kortere dager i barnehagen enn det store flertallet av de minste barna rent faktisk har. Bare en tredjedel av det pedagogiske personalet mener at barn bør begynne i barnehage når de er ett år gamle, og at de kan være i barnehagen på fulltid i den alderen. Forskerne understreker imidlertid at undersøkelsen ikke egner seg så godt til å forklare variasjonen i det pedagogiske personalets holdninger. De har undersøkt følgende bakgrunnsvariabler hos førskolelærerne: alder, om de selv har barn, sosial bakgrunn, utdanning, erfaring, barnehagens størrelse, barnehagens organisering og personaltettheten i barnehagen.

Design

Studien er gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse, og det ble sendt ut spørreskjemaer til det pedagogiske personalet (både med og uten utdanning) i 1000 tilfeldig utvalgte barnehager spredd over hele Norge. Til sammen deltok nesten 60 % av de utvalgte barnehagene i studien. Studien omfatter således 1357 barnehageassistenter og 1192 førskolelærere, som alle har besvart det utsendte spørreskjemaet. Undersøkelsen kombinerer to spørsmål. I den første delen av spørreskjemaet ble det pedagogiske personalet spurt om hva de anser for å være en passende alder for å begynne i barnehage. I den andre delen av spørreskjemaet ble personalet spurt om hva de anser for å være en passende lengde på oppholdet i barnehage for barn i ulike aldrer.

Referanser

Løvgren, M. & Gulbrandsen, L. (2012). How early and how long? Nordisk Barnehageforskning 5(7), 1-9.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd