Flexible Spaces – Flexible Subjects in ’Nature’. Transcending the ’Fenced’ Childhood in Daycare Centres?

Forfatter
Nilsen, R.D.
Kilde
I: Qvortrup J. & Kjørholt, A.T. (red.). The Modern Child and the Flexible Labour Market. Early Childhood Education and Care. (s. 203-221). Palgrave Macmillan.
År
2012
ISBN
9780230314054

Formål

Formålet med studien er å undersøke den sosiale praksisen til barn og personale i en naturbarnehage. Forskeren ønsker å undersøke hvordan fleksibilitet i naturen forbindes med ulike oppfatninger av barn.

Resultat

Undersøkelsen tyder på at de sosiale forholdene i barnehagen krever "fleksible" og "flytende" væremåter. På bakgrunn av feltarbeidet diskuterer forskeren spenningene mellom en moderne barndom og "tradisjonelle" konstruksjoner av en "god" barndom i friluft, hvor det å leke på steder uten inngjerding i et naturlig miljø er høyt verdsatt. Studien viser at naturbarnehager kan tilby et rom med skiftende og fleksible konstruksjoner av steder og forskjellige subjektposisjoner. Resultatene viser at den undersøkte barnehagen er fleksibel, og at de materielle grensene er oppe til forhandling mellom barn og personale. Personalet i den undersøkte barnehagen bruker metaforen "nomader" om barn og voksne i barnehagen. Forskeren konkluderer med at de romlige aspektene av barnehagens såkalte nomadiske praksis bidrar til en annen versjon av en barndom i barnehage.

Design

Denne studien er en del av et større norsk forskningsprosjekt, og datamaterialet er basert på feltarbeid i en norsk naturbarnehage. Feltarbeidet satte søkelyset på barns og personales sosiale praksis vedrørende "natur" og friluftsliv, og én førskolelærer, én assistent samt tretten barn i alderen fra tre til seks år deltok i undersøkelsen. Materialet består av deltakerobservasjoner, som enten er skrevet ned som feltnotater eller registrert med videoopptak, samt styrte intervjuer med personalet. I tillegg trekker forskeren på data fra en av sine tidligere etnografiske studier og data fra et feltarbeid om en ordinær barnehage innenfor det aktuelle forskningsprosjektet.

Referanser

Nilsen, R.D. (2012). Flexible Spaces – Flexible Subjects in ’Nature’. Transcending the ’Fenced’ Childhood in Daycare Centres? I: Qvortrup J. & Kjørholt, A.T. (red.). The Modern Child and the Flexible Labour Market. Early Childhood Education and Care. (s. 203-221). Palgrave Macmillan.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.